TrajnimetKLIKO KODIN E PROGRAMIT PËR TË SHIKUAR PËRMBAJTJEN

 

001. Plani zhvillimor i shkollës (24 orë)

002. Planifikimi i projekteve shkollore (16 orë)

003. Metoda e kornizës logjike (16-20 orë)

004. Monitorimi i projekteve (4 orë)

005. Mendimi Kritik gjatë Leximit dhe Shkrimit (MKLSh) (120 orë)

006. Hap pas Hapi (Trajnimi fillestar 0-3) (40 orë)

007. Hap pas Hapi (Trajnimi avansues 0-3) (40 orë)

008. Hap pas Hapi (Trajnimi fillestar 3-6) (40 orë)

009. Hap pas Hapi (Trajnimi avansues 3-6)��(40 orë)

010. Hap pas Hapi (Trajnimi fillestar – klasa e parë) (40 orë)

011. Hap pas Hapi (Trajnimi avansues – klasa e parë) (24 orë)

012. Hap pas Hapi (Klasa e dytë) (24 orë)

013. Hap pas Hapi (Klasa e tretë) (24 orë)

014. Hap pas Hapi (Klasa e katërt) (24 orë)

015. Edukimi për të drejtat e fëmijës (trajnimi për këshillëtarë) (30 orë)

016. Edukimi për të drejtat e fëmijës (trajnimi për trajnerë) (78 orë)

017. Qeverisja dhe udhëheqja në arsim (142 orë)

018. Mësimi i bazuar në projekte (8 orë)

019.Vlerësimi i diturive, i shkathtësive dhe i shprehive të nxënësve (24 orë)

020. Mendimi Kritik gjatë Leximit dhe Shkrimit (MKLSh) – Programi për trajnerë (32 orë)

021. Hap pas Hapi – Trajnim për mentor për ngritjen e cilësisë së mësimdhënies (30 orë)

022. Hap pas Hapi – Programi per trajnerë (32 orë)

023. fit@school (56 orë)

024. Edukimi kundër korrupsionit (50 orë)

025. Edukimi kundër korrupsionit (25 orë)

026. Strategji të reja të mësimdhënies dhe të nxënit (88 orë)

027. Strategjitë për krijimin e mendimtarëve kritikë (32 orë)

028. Edukimi, themelimi dhe monitorimi i strukturave që luftojnë korrupsionin (16 orë)

029. Transparenca, etika dhe masat antikorupsion në arsim (20 orë)

031. Edukimi për të drejtën shoqërore (48 orë)

032. Edukimi multikulturor dhe multietnik (49 orë)

033. Ndryshimi dhe zhvillimi i organizatës (22 orë)

034. Edukimi multikulturor dhe multietnik (për këshillëtarë)  (26 orë)

035. Edukimi për të drejtën shoqërore: Aktivitete për klasë (24 orë)

036. Edukimi për të drejtën shoqërore – Aktivitete për të rritur dhe fëmijë (32 orë)

037. Mësimi problemor (8 orë)

038. Menaxhimi Ciklik i Projektit (106 orë)

039. Monitorimi i mësimdhënësve me qëllim të ngritjes së cilësisë në Edukimin e Fëmijërisë së Hershme (24 orë)

040. Monitorimi i menaxhimit të financave komunale të arsimit (45 orë)

041. Programi i Arsimit Cilësor (142 orë)

042. Roli i dramatizimit në edukimin e fëmijërisë së hershme (48 orë)

043. E drejta për përfaqësim publik-AVOKIMI (16-24 orë)

044. Matematika dhe mësimdhënia e matematikës për klasat 6-9 (60 orë)

045. Matematika dhe mësimdhënia e matematikës për klasat 1-5 (50 orë)

046. Të nxënit përmes projekteve në shkencat natyrore (34 orë)

047. Sfida e dizajnit në mësimdhënien dhe të nxënit e teknologjisë (34 orë)

048.Të nxënit lidhur me mjedisin (34 orë)

049. Përdorimi i teknologjisë informative në mësimdhënien dhe të nxënit e gjuhës angleze (34 orë)

050. Standardet e fasilitimit të të nxënit të Basic Education program – Fasilitator (24 orë)

051. Dhuna ndaj bashkëmoshatarëve – parandalimi dhe ndërmjetësimi (32 orë)

052. Standardet e fasilitimit të të nxënit të Basic Education program – Kryefasilitator (24 orë)

053. Klubi i nxënësve për përkrahje teknike (klasat 6-9) (34 orë)

054. Klasa e orientuar kah nxënësi (klasat 1-5) (20 orë)

055. Geogebra për klasat 1-5 (16 orë)

056. Geogebra për klasat 6-9 dhe 10-12 (16 orë)

057. Zhvillimi shkathtësive të shekullit XXI në lëndën e matematikës (klasat 1-5, 6-9) (24 orë)

058. Hulumtimi në veprim (24 orë)

059. Zhvillimi i shkathtësive të leximit në klasat e hershme (24 orë)

060. Kosovision Contest – Trajnimi për mësimdhënës (24 orë)

061. Projekti i historisë së përbashkët (15 orë)

062. Programimi kompjuterik (24 orë)

063. Vlerësimi organizativ dhe zhvillimi i burimeve njerëzore (32 orë)

064. Koordinimi i zhvillimit profesional me bazë në shkollë (30 orë)

065. Kosovision Contest – Trajnimi për mësimdhënës (Faza 2) (36 orë)

066. Trajnimi i trajnerëve për punë me të rritur (24 orë)

067. Hap pas hapi – Trajnimi për kompetencat e motrave-edukatore që punojnë me fëmijë të moshave 0-3 vjeç (32 orë)

068. Hap pas hapi – Trajnimi për kompetencat e edukatorëve që punojnë me fëmijë të moshave 3-6 vjeç (32 orë)

069. Edukimi për Demokracinë dhe të drejtat e njeriut (60 orë)

070. Ndërmjetësimi në mes të bashkëmoshatarëve (24 orë)