QENDRA PËR ARSIM E KOSOVËS01


Qendra për Arsim e Kosovës është organizatë lokale jo-qeveritare dhe jopërfituese e themeluar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS) dhe e regjistruar në Kosovë. KEC përqendrohet kryesisht në trajnimin e personelit të shkollave, në lidhje me metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe të udhëheqjes. Përveç kësaj KEC është aktive në fusha të tjera që mbështesin avancimin e cilësisë së arsimit në Kosovë.