Punoni me neK-0053

Konsulent për hartimin e raportit: Arsimi i Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Kosovë

Afati për aplikim: 19 shtator 2021 >>më shumë

 

K-0054 Konsulent për mbështetje në hartimin e draftit të Udhëzimit Administrativ për administrimin e bursave për studentë dhe hartimin e Udhëzuesit për MAShTI-n

Afati për aplikim: 24 shtator 2021, ora: 16.30

>>më shumë