Publikimet
 • Capture_Doracak i praktikave te mira

  Doracak i përmbledhjes së praktikave të mira të zgjidhjeve paqësore të konflikteve mes bashkëmoshatarëve në shkolla

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • Capture_Udhezues per perdorim te SMIA

  Udhëzues për përdorimin e sistemit të menaxhimit të informatave në arsim (SMIA) për nivelin komunal

  Shkarko


  Shqip
 • Capture_Studimi

  Pjesëmarrja dhe ndikimi i organizatave të shoqërisë civile në proceset e politikë-bërjes dhe vendimmarrjes në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English
 • Capture_Construction report

  Studim i shkathtësive të nevojshme në sektorin e ndërtimit në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • Capture_Wood processing report

  Studim i shkathtësive të nevojshme në sektorin e përpunimit të drurit në Kosovë

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • 3. Ndikimi i QM ne Kosove

  Ndikimi i qendrave mësimore në përfshirjen e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsim

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • 9. Zbatimi i masave per promovimin e punesimit

  Zbatimi i masave për promovimin e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në vitin 2019

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • 6. Raport tematik

  Raport tematik mbi vështirësitë që hasin nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në shkollim

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • 12. Efektiviteti i EPRMBve

  Raport vlerësues mbi efektivitetin e EPRMB-ve te fëmijët romë, ashkali dhe egjiptianë

  Shkarko


  Shqip English Srpski
 • 8. Arsyet qe ndikojne ne braktisjen e shkollimit

  Raport tematik: Arsyet që ndikojnë në braktisjen e shkollimit nga nxënësit e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

  Shkarko


  Shqip English Srpski