Të bashkuar përmes mobilitetit

Përshkrimi

Qëllimi kryesor i projektit është të prezantojë programe ndërkombëtare të mobiliteteve profesionale në katër vende të Ballkanit Perëndimor: Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Mal të Zi dhe Kosovë.

 

Qëllimet e projektit

  • Përmirësimi i sistemeve të arsimit dhe aftësimit profesional dhe
  • Përafrimi i tyre me nevojat e tregut të punës

 

Aktivitetet e projektit

  • Të ndihmojë shkollat ​​në vendet e Ballkanit Perëndimor të ndërtojnë kapacitete për bashkëpunim ndërkombëtar, veçanërisht në lidhje me mobilitetin e nxënësve dhe stafit
  • Të iniciojë dhe promovojë shpërndarjen e njohurive për bashkëpunim ndërkombëtar dhe ndërsektorial
  • Të përmirësojë harmonizimin dhe bashkëpunimin e sektorit të arsimit dhe aftësimit profesional të Ballkanit Perëndimor me tregun e punës.

Partnerët dhe Donatorët