Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës

Përshkrimi

Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës

Objektiva e përgjithshme: Të krijohen mjedise miqësore dhe pa dhunë për fëmijët nëpër shkollat e Kosovës përmes veprimeve të synuara të organizatave të shoqërisë civile dhe komuniteteve lokale për promovimin e të drejtave të fëmijës.

Objektiva specifike: Të fuqizohen komunitetet lokale për ta përmirësuar masën e mbrojtjes së fëmijëve nëpër shkolla përmes ngritjes së vetëdijes, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes paqësore të konflikteve.

Aktivitetet:

 • Ngritja e një platforme on line për ngritjen e vetëdijes për të drejtat e fëmijës dhe masat për mbrojtjen e tyre.
 • Zhvillimi i materialeve informuese për fëmijë, prindër, mësimdhënës dhe publikun e gjerë.
 • Organizimi i garës mediale për artikullin më të mire për të drejtat e fëmijës..
 • Organizimi i Konferencës Rajonale për të Drejtat e Fëmijës.
 • Zgjedhja e 10 OJQ-ve lokale për të punuar me 40 shkolla të viseve rurale.
 • Organizimi i trajnimeve për të drejtat e fëmijës dhe për ndërmjetësimin nga bashkëmoshatarët për OJQ-të, fëmijët, prindërit dhe mësimdhënësit.
 • Organizimi i vizitave studimore për OJQ-të dhe përfaqësuesit e shkollave në Klubet e Bashkëmoshatarëve dhe Ndërmjetësimit në Maqedoni dhe Shqipëri.
 • Monitorimi dhe ndihma e OJQ-ve lokale në përkrahje të shkollave për zbatimin e politikave për mbrojtjen e fëmijëve..
 • Mbledhja e shembujve-praktikave më të mira nga shkollat e synuara dhe publikimi i tyre.

Përfituesit:

 1. 15,000 nxënës nga 40 shkolla fillore dhe të mesme të ulëta
 2. Prindërit e tyre
 3. Rreth 1,000 mësimdhënës nga 40 shkollat e përzgjedhura
 4. 10 Organizata Jo Qeveritare
 5. Komuniteti në përgjithësi

 

Implementues: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) & Forum ZFD

Partnerët dhe Donatorët

Publikimet

 • 13 Fëmijët Tanë - Udhëzues praktik për prindër dhe mësimdhënës - Cover - 08

  Fëmijët tanë - Udhëzues praktik për prindër dhe mësimdhënës

  Shkarko


  Shqip English Srpski

Të ngjajshme

 • Kampanja: Arsim Cilësorë për një të ardhme të ndritshme

  Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë është duke organizuar Kampanjën e Edukimit me temën: “ARSIM CILËSOR PËR NJË TË ARDHME TË NDRITSHME.” Këtë herë, kjo kampanjë edukimi po realizohet në shkollën fillore “Anton Çetta” Gjakovë së bashku me përfaqësues të projektit Promoting and Protecting Children`s Rights-PPCR, financuar nga BE-ja dhe…

  Lexo më shumë