Projektet

KRAEEYN 3

Përshkrimi i projektit

Projekti ka për qëllim  zgjerimin dhe forcimin e rrjetit KRAEEYN ( Rrjeti i Kosovës për Edukimin e Hershem te komuniteteve Rome Ashkali dhe Egjiptas), rrjet ky i profesionistëve dhe para-profesionistëve që kontribuojnë  në Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Ky rrjet është themeluar duke u bazuar në konceptin “Romani Early Years Network (REYN)”, iniciuar nga Asociacioni Ndërkombëtar Hap pas Hapi (International Step by Step Association - ISSA). Deri më tani rrjeti KRAEYN ka si anëtarë individ dhe organizata të cilët avokojnë për mirëqenien e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian dhe për përfshirje në edukim cilësorë dhe gjithëpërfshirës. Nga tetori i vitit 2018 zhvillohet faza e tretë të projektit KRAEEYN. Synim kryesor i kësaj faze të KRAEEYN është rritja e numrit të anëtarëve të ri jo vetëm nga fusha e edukimit, por edhe mirëqenia dhe shëndetësia dh ofrimi i mundësive të zhvillimit profesional.  Projekti vazhdon të ofrojë përkrahje për anëtarët e KRAEEYN-it dhe do t’i ndihmojë ata të organizojnë një numër të aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes, mirëqenies dhe edukimit për të mirën e  fëmijëve rom, ashkli, egjiptian dhe të tjerët.  

Periudha e implementimit

01/10/2019 deri 31/05/2021

Buxheti

$ 93,703

Partnerët dhe Donatorët

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

RRITJA E PËRFSHIRJES NË EDUKIMIN PARASHKOLLOR DHE FILLOR

Përshkrimi i projektit

Objektiva e përgjithshme: Projekti ka për qëllim të përmirësojë rezultatet e Zhvillimit të fëmijërisë së hershme dhe vijimin e shkollimit nga fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian të moshës 4-6 dhe 6-8 vjeç nga gjashtë lagje të Komunës së Prizrenit, duke punuar me dy shkolla në dy lokacione; duke përmirësuar aftësitë prindërore të prindërve; duke forcuar lidhjen midis prindërve dhe institucionet parashkollore dhe shkollore; duke zgjeruar qasjen në shërbimet e integruara të ZhFH-së dhe ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimit. Grupi i synuar: Përfitues të drejtpërdrejt do të jenë fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian të moshës 4-6  dhe 6-8 nga lagjet: Edit Durham, Janine, Xheladin Hana, Bazhdarane, Jenimahall, Qyrtmahall. Komponentët dhe aktivitetet:
 • Komponenti 1: Përmirësimi i qasjes në shërbimet kryesore ZhFH-së
 • Aktiviteti 1.1: Adresimi i barrierave financiare dhe vijimit të shkollimit
 • Aktiviteti 1.2: Lehtësimi i qasjes, regjistrimit dhe vijueshmërisë të fëmijëve në nivel parashkollor nëpërmjet identifikimit, rekrutimit dhe trajnimit të ndërmjetësve të shkollës.
 • Komponenti 2: Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të ZhFH-së
 • Aktiviteti 2.1: Bibliotekat e lodrave që mbulojnë 6 lokacione
 • Aktiviteti 2.2: Fuqizimi i shërbimeve parashkollore dhe parafillore (ngritja e kapacitetit të edukatorëve për të ofruar edukim me fëmijët në qendër) Aktiviteti 2.3. Matja e vazhdueshme e zhvillimit të fëmijëve (IDELA)
 • Komponenti 3: Zgjerimi i qasjes në arsimin fillor cilësor
 • Aktiviteti 3.1: Informimi dhe regjistrimi për arsimin fillor të klasave 1 dhe 2, duke përfshirë fëmijët e kthyer
 • Aktiviteti 3.2: Mbështetje për fëmijët e regjistruar në shkollën fillore dhe ndjekjen e zhvillimit, si dhe përgatitjen e planeve individuale
 • Aktiviteti 3.3: Puna me vullnetarët
 • Komponenti 4: Përmirësimi i aftësive prindërore dhe praktikave për prindërit nga komunitetet
 • Aktiviteti 4.1: Trajnimi i shkrim-leximit për nënat nga komunitetet (përshtatja e qasjes “Tregimi yt", në lokalitetet e respektuara)
 • Aktiviteti 4.2: Lidhja Shtëpi-Shkollë-Komunitet
 • Aktiviteti 4.3: Platforma e shkollave fillore nga Komuna e Prizrenit

Periudha e implementimit

01/12/2018 deri 30/09/2021

Buxheti

121,676.00 €

Partnerët dhe Donatorët

Roma Education Fund (REF)

Personeli

Sofije Toska

Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës

Përshkrimi i projektit

Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës Objektiva e përgjithshme: Të krijohen mjedise miqësore dhe pa dhunë për fëmijët nëpër shkollat e Kosovës përmes veprimeve të synuara të organizatave të shoqërisë civile dhe komuniteteve lokale për promovimin e të drejtave të fëmijës. Objektiva specifike: Të fuqizohen komunitetet lokale për ta përmirësuar masën e mbrojtjes së fëmijëve nëpër shkolla përmes ngritjes së vetëdijes, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes paqësore të konflikteve. Aktivitetet:
 • Ngritja e një platforme on line për ngritjen e vetëdijes për të drejtat e fëmijës dhe masat për mbrojtjen e tyre.
 • Zhvillimi i materialeve informuese për fëmijë, prindër, mësimdhënës dhe publikun e gjerë.
 • Organizimi i garës mediale për artikullin më të mire për të drejtat e fëmijës..
 • Organizimi i Konferencës Rajonale për të Drejtat e Fëmijës.
 • Zgjedhja e 10 OJQ-ve lokale për të punuar me 40 shkolla të viseve rurale.
 • Organizimi i trajnimeve për të drejtat e fëmijës dhe për ndërmjetësimin nga bashkëmoshatarët për OJQ-të, fëmijët, prindërit dhe mësimdhënësit.
 • Organizimi i vizitave studimore për OJQ-të dhe përfaqësuesit e shkollave në Klubet e Bashkëmoshatarëve dhe Ndërmjetësimit në Maqedoni dhe Shqipëri.
 • Monitorimi dhe ndihma e OJQ-ve lokale në përkrahje të shkollave për zbatimin e politikave për mbrojtjen e fëmijëve..
 • Mbledhja e shembujve-praktikave më të mira nga shkollat e synuara dhe publikimi i tyre.
Përfituesit:
 1. 15,000 nxënës nga 40 shkolla fillore dhe të mesme të ulëta
 2. Prindërit e tyre
 3. Rreth 1,000 mësimdhënës nga 40 shkollat e përzgjedhura
 4. 10 Organizata Jo Qeveritare
 5. Komuniteti në përgjithësi
  Implementues: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) & Forum ZFD

Periudha e implementimit

03/04/2017 deri 30/09/2019

Buxheti

€ 272,450.00

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Ardita Kabashi

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i projektit ishte përkrahja e shkollave për të zbatuar Rregulloren QRK 21/2013 për Protokollin për parandalimin dhe referimin e dhunës në institucionet e arsimit para-universitar, përmes fuqizimit të kapaciteteve të shkollave dhe ngritjes së vetëdijes për ta trajtuar në mënyrën e duhur fenomenin e dhunës, përmes Ekipeve për Ndërmjetësim mes bashkëmoshatarëve. Projekti u implementua në 10 komuna të Kosovës: Prishtinë, Obiliq, Pejë, Ferizaj, Gjakovë, Podujevë, Shtime, Klinë, Suharekë dhe Gjilan Përfituesit e drejtpërdrejtë të projektit janë: fëmijët nga shkollat e përzgjedhura në 10 komuna të përfshira në projekt (Prishtinë, Obiliq, Pejë, Ferizaj, Gjakovë, Podujevë, Shtime, Klinë, Suharekë, Gjilan dhe Prizren) dhe komunave të synuara. Përfituesit indirekt të projektit janë: Qeveria e Kosovës me të gjitha ministritë e listuara (Ministria e Arsimit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Shëndetësisë), Këshilli për Mbrojtjen dhe Drejtësinë për Fëmijë (ZQM e ZKM-së). Rezultati 1: Deri në fund të vitit 2017, Përmirësimi i mekanizmave të mbrojtjes së fëmijëve për dhunën kundër fëmijëve në 26 shkolla në 11 komuna përmes zbatimit të Protokollit. Rezultati 2: Deri në fund të projektit, kapacitetet e zyrtarit komunal (20 zyrtarë/11 komuna) janë forcuar për të monitoruar dhe mbështetur shkollat në zbatimin e protokollit. Rezultati 3: Deri në fund të projektit, kapacitetet e 10 OSHC-ve (minimumi 2 punonjës për OSHC) që punojnë në fushën e mbrojtjes së fëmijëve rriten për të mbështetur zbatimin e protokollit. Partnerët e projektit: ForumZFD, MAShT

Periudha e implementimit

01/02/2017 deri 31/07/2018

Buxheti

€ 82,105,50

Partnerët dhe Donatorët

UNICEF

Personeli

Iniciativa e Kosovës për Integrim 2020- KOSINT 2020

Përshkrimi i projektit

Projekti “Iniciativa e Kosovës për Integrim 2020 - KOSINT 2020” synon përmirësimin e qasjes së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në arsim, punësim dhe mirëqenie sociale, duke kontribuar në përmbushjen e zotimeve të Qeverisë së Kosovës përmes inkurajimit të pjesëmarrjes së organizatave të shoqërisë civile në monitorimin e reformave sektoriale, në zhvillimin e politikave dhe në planifikim buxhetor. KOSINT 2020 financohet nga Roma Initiatives Office (RIO) në kuadër të Fondacionit për Shoqëri të Hapur dhe zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në bashkëpunim me Ballkan Sunflowers Kosova (BSFK), Roma & Ashkalia Documentation Center (RAD Center) dhe Syri i Vizionit. Periudha e zbatimit të projektit është 36 muaj, 1 janar 2017 – 31 dhjetor 2020. Projekti ka tre komponente thelbësore:
 1. Ndërtimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për pjesëmarrje në monitorimin e reformave sektoriale, në zhvillimin e politikave dhe në planifikim buxhetor;
 1. Monitorimi i reformave sektoriale në Arsim, Punësim dhe Mirëqenie Sociale, në kuadër të zotimeve të Qeverisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian;
 1. Zhvillimi i politikave dhe avokimi përmes ndikimit të organizatave të shoqërisë civile në politikat e reformave të Arsimit, Punësimit dhe Mirëqenies Sociale, në interes të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian.
Pjesë thelbësore e KOSINT 2020 është krijimi i një rrjeti të organizatave të shoqërisë civile, të cilat kontribojnë në përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në sferat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale në Kosovë. Ky Rrjet do të zgjerojë impaktin e secilës organizatë dhe do të garantojë shtrirje më të gjerë të aktiviteteve në drejtim të monitorimit dhe avokimit për çështje të komuniteteve. Anëtarët e rrjetit do të luajnë rol të rëndësishëm në proceset e vendimmarrjes në aspektin e harmonizimit të vazhdueshëm të aktiviteteve të projektit KOSINT 2020 me nevojat në zhvillim të komuniteteve të lartcekura. Kosovo Education and Employment Network (KEEN), një koalicion i organizatave të shoqërisë civile me përvojë disavjeçare, do të ofrojë përkrahje të vazhdueshme për KOSINT 2020 me trajnime dhe ekspertizë në aspektin e kapaciteteve të monitorimit dhe ndërtimit të politikave.

Periudha e implementimit

01/01/2017 deri 29/02/2020

Buxheti

$470,257

Partnerët dhe Donatorët

Roma Initiatives Office (RIO)

Personeli

Rrjeti K-RAE-EYN (Faza 2)

Përshkrimi i projektit

Projekti ka për qëllim  zgjerimin dhe forcimin e rrjetit KRAEEYN ( Rrjeti i Kosovës për Edukimin e Hershem te komuniteteve Rome Ashkali dhe Egjiptas)), rrjet ky i profesionistëve dhe para-profesionistëve për Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Ky rrjet është themeluar duke u bazuar në konceptin “Romani Early Years Network (REYN)”, iniciuar nga Asociacioni Ndërkombëtar Hap pas Hapi (International Step by Step Association - ISSA). Deri më tani rrjeti KRAEYN ka si anëtarë individ dhe organizata të cilët avokojnë për mirëqenien e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian dhe për përfshirje në edukim cilësorë dhe gjithëpërfshirës. Nga nëntori i vitit 2016 zhvillohet faza e dytë e projektit KRAEEYN. Synim kryesor i kësaj faze të KRAEEYN është zgjerimi i rrjetit me anëtarë të ri jo vetëm nga fusha e edukimit, por edhe mirëqenia dhe shëndetësia. Projekti do të ofrojë përkrahje për anëtarët e KAEEYN-it dhe do ti ndihmojë ata të organizojnë një numër të aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes, mirëqenies dhe edukimit për të mirën e  fëmijëve rom, ashkli, egjiptian dhe të tjerët.

Periudha e implementimit

01/11/2016 deri 30/04/2018

Buxheti

$ 40.000

Partnerët dhe Donatorët

Open Society Institute (OSI)

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

Së bashku për barazi në Fëmijërinë e Hershme

Përshkrimi i projektit

Ky projekt është faza e dytë e projektit "Së bashku -. Mbështetje për integrimin e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptianë në edukimin parashkollor". Projekti synon të përmirësojë rezultatet e Zhvillimit të fëmijërisë së  hershme dhe gatishmërinë për të vijuar mësimin për fëmijët rom në nevojë kryesisht të moshës 4-6 në 4 vende duke përmirësuar aftësitë prindërore të prindërve të tyre, forcimin e lidhjes mes prindërve dhe institucioneve parashkollore, zgjerimin e qasjeve në shërbimeve të integruara në zhvillimin e fëmijërisë të hershme dhe ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies. Përveç kësaj, me partnerët e zgjedhur përkatës projekti synon të mbështesë përmirësimin e gjendjes Zhvillimit të fëmijërisë së hershme të fëmijëve romë në tërë Kosovën duke avokuar në nivel kombëtar për mirëqenien dhe të drejtat për arsim cilësor. Aktivitetet dhe komponentët e projektit: Komponenti 1: Përmirësimi i pjesëmarrjes në shërbimet e rregullta për Zhvillimin e fëmijërisë së hershme Qëllimi i kësaj komponentë është për të eliminuar barrierat ekzistuese për qasje të shkollimit para-fillor dhe pjesëmarrjen e fëmijëve romë të moshës 4-6 në lokalitetet e caktuara duke zgjeruar qasjen në edukimin parashkollor, sigurimin e bështetjes material të bazuar në nevoja, sigurimi i mobilieve dhe materialeve pedagogjike për të rinovuar klasat parashkollore dhe komunikimi intensiv dhe puna me prindërit e komuniteteve RAE përmes ndërmjetësve para fillorë dhe fushatave informuese. Komponenti 2: Përmirësimi i aftësive prindërore të prindërve romë Qëllimi i kësaj komponente është përmirësimi i aftësive dhe praktikave të prindërve (nënave, në veçanti) të fëmijëve romë të moshës 4-6 në lokalitetet e përzgjedhura përmes trajnimit formal shkrim-leximit dhe mësimit të tregimit (Tregimi Yt); Mësime me prindërit e shkollës për ndërtimin e vetëdijes dhe aftësive për të zbatuar praktika të mira prindërore (ngjarje të Komunitetit me prindërit për zhvillimin në fëmijërinë e hershme, shëndetësi dhe arsim); dhe rritjen e ndërveprimit të prindërve me institucionet para fillorë. Komponenti 3: Përmirësimi i kualitetit të shërbimeve për zhvillimin e fëmijërisë së hershme Qëllimi i kësaj komponente është përmirësimi i  cilësinë së mësimdhënies dhe të nxënit e fëmijëve romë në arsimin parashkollor duke forcuar kapacitetet e edukatorëve për të siguruar edukimin e fëmijëve në qendër nëpërmjet trajnimeve të përshtatura për edukimin e fëmijëve në qendër dhe gjithëpërfshirës dhe shërbimet e rregullta të mentorimit në terren. Komponenti 4: Avokimi për të drejtën e arsimit cilësor për fëmijët romë Qëllimi i kësaj komponente është krijimi i iniciativave avokuese për ngritjen e vetëdijes për përfitimet e përfshirjes së fëmijëve romë në programet e fëmijërisë së hershme. Iniciativa avokuese në bashkëpunim me KRAEEYN - do të synojë shoqërinë në tërësi, kryesisht vendimmarrësit në nivel lokal dhe kombëtar për të krijuar një kuadër më të favorshëm të arsimit në Kosovë.

Periudha e implementimit

01/09/2016 deri 31/08/2018

Buxheti

€ 171,728

Partnerët dhe Donatorët

Roma Education Fund (REF)

Personeli

EU-SIMRAES II

Përshkrimi i projektit

Objektivi i përgjithshëm i EU-SIMRAES II është të mbështesë Qeverinë e Kosovës në zhvillimin e shoqërisë demokratike dhe shumëetnike duke zbatuar strategjinë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe planin e sa të veprimit. Objektivi specifik i projektit është të sigurohet qasje e drejtë e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin parafillor, fillor dhe të mesëm duke përmirësuar regjistrimin, vijueshmërinë dhe arritjet e fëmijëve përmes mbështetjes së ofruar në komunitet dhe asaj financiare.   Aktivitetet e komponentës së parë e cila implementohet nga KEC:
 • Mbështetet operimi i 10 qendrave mësimore.
 • Bëhet vetëdijesimi i prindërve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për të regjistruar fëmijët me kohë në shkollë.
 • Ofrohet mbështetje logjistike fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për të  vijuar arsimin parafillor.
 • Ofrohet mentorim individual dhe ndihmë në detyra të shtëpisë për fëmijët e moshës shkollore dhe atyre të kthyer.
 • Organizohet trajnim kundër paragjykimeve për mësimdhënësit dhe prindërit, dhe ofrohet mentorim/këshillim për të siguruar zbatimin e kompetencave të marra.
 • Organizohen ngjarje lokale për të ndihmuar integrimin më të mirë të fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në nivelin shkollor.
Rezultatet e pritura:
 • Përfshirje e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian prej 10 lokacioneve të shënjestruara në arsimin parafillor, fillor dhe të mesëm dhe përmirësim i rezultateve të të nxënit të tyre.
 • Qasje dhe vijueshmëri e përmirësuar e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë dhe përmirësim i kapaciteteve të tyre për të përfituar nga arsimi i lartë
 • Organizatat që punojnë në fushën e arsimimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian përmirësojnë kapacitetin e tyre për t’u ofruar shërbime cilësore anëtarëve të komuniteteve të tyre.

Periudha e implementimit

01/04/2016 deri 31/10/2019

Buxheti

€1,300,000

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Rritja e përfshirjes sociale përmes edukimit

Përshkrimi i projektit

Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është: Avancimi i përfshirjes sociale në fushën e arsimit, përmes përmirësimit të reagimit institucional dhe shërbimeve më të mira për komunitetet e margjinalizuara, Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar. Synimi i përgjithshëm i këtij projekti është: Avancimi i përfshirjes sociale në fushën e arsimit, përmes përmirësimit të reagimit institucional dhe shërbimeve më të mira për komunitetet e margjinalizuara, Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar.

Periudha e implementimit

15/12/2015 deri 01/10/2018

Buxheti

€94.297

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Akademia e Kosovës për EDQ dhe EDNj

Përshkrimi i projektit

Akademia e Kosovës për Edukimin për Qytetari Demokratike dhe Edukimin për të Drejtat e Njeriut (EDQ/EDNJ) është një trajnim në fushën e Edukimit për Qytetari Demokratike dhe Edukimit për të Drejtat e Njeriut, i organizuar bashkërisht nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA) në Prishtinë, Këshilli i Evropës (CoE) dhe European Wergeland Centre (EWC). Akademia ka pasur për qëllim forcimin e kulturës demokratike në shkollat e komunës së Prishtinës duke trajnuar profesionistët e edukimit dhe aktorët komunitarë, si dhe duke zhvilluar më tej kapacitetin e tyre për ta zbatuar dhe promovuar EQD/EDNj në shkollat dhe komunitetet e tyre. Aktivitetet dhe të arriturat kryesore të projektit ishin:
 • Hartimi i konceptit dhe formatit të Akademisë
 • Thirrja për aplikime dhe procesi i përzgjedhjes
 • Takimi përgatitor për Akademinë
 • Trajnimi pesëditor
Rezultatet e pritura të Akademisë ishin që të:
 1. Lehtësojë ndarjen e përvojave dhe praktikave të mira në fushën e EQD/EDNj
 2. Mbështetë pjesëmarrësit në zhvillimin dhe zbatimin e projektit shkollor
 3. Inkurajojë bashkëpunimin dhe partneritetin mes aktorëve të ndryshëm të  përfshirë në edukim dhe në mes të shkollave pjesëmarrëse
 4. Mbështetë krijimin e një rrjeti të profesionistëve që promovojnë EQD/EDNj
 5. Lehtësojë zbatimin e Kartës së Këshillit të Evropës për EQD/EDNj dhe përdorimin e materialeve të Këshillit të Evropës në nivelin lokal.

Periudha e implementimit

01/12/2015 deri 30/06/2020

Buxheti

€12,300

Partnerët dhe Donatorët

Këshilli i Evropës

Personeli

Mbrojtja e fëmijëve nga dhuna në shkolla

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i projektit ishte krijimi i një mjedisi të sigurt dhe miqësor në shkolla përmes shpërndarjes dhe zbatimit të Protokollit për Parandalimin dhe Referimin e Dhunës në Institucionet për arsimin parauniversitar në Kosovë. Rezultatet kryesore të projektit ishin: 1. Përmirësimi i mekanizmave për mbrojtjen së fëmijëve ndaj dhunës në shkolla përmes zbatimin e protokollit; 2. Rritja e ndërgjegjësimit të institucioneve kryesore, shoqërisë civile, mediave dhe komunitetit në përgjithësi për parandalimin e dhunës ndaj fëmijëve në shkolla; Përfituesit: Përfitues të drejtpërdrejtë të projektit ishin: fëmijë nga të gjitha institucionet e arsimit parauniversitar në shtatë komuna të përfshira në projekt (shkolla te mesme, shkolla të mesme të ulta, shkollat fillore dhe institucione parafillore) në Prishtinë, Fushë Kosovë , Pejë, Feriza, Gjilan, dhe Gjakovë. Përfitues indirekt të projektit ishin: Qeveria e Kosovës me të gjitha ministritë përkatëse (Ministria e Arsimit, Ministria e Punëve të Brendshme, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministrisë së Drejtësisë, Ministrisë së Shëndetësisë), Këshilli për Mbrojtje dhe Drejtësi për Fëmijë (ZQM i ZKM).

Periudha e implementimit

20/06/2014 deri 20/02/2016

Buxheti

€137.230

Partnerët dhe Donatorët

UNICEF

Personeli

TOGETHER – Përkrahje për integrimin e fëmijëve nga komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian në edukimin parafillor

Përshkrimi i projektit

Synimi i projektit ishte të përmirësojë zhvillimin e fëmijërisë së hershme (ZHFH) rezultatet dhe gatishmërinë e shkollës e komunitetit të disavantazhuar rom, ashkali dhe egjiptian (RAE) fëmijët e moshës 5-6 në lokalitetet e përzgjedhura duke përmirësuar aftësitë prindërore të prindërve RAE, duke forcuar lidhjen midis prindërve dheshkollave, zgjerimin e qasjes në shërbime të integruara të ZHVH, dhe ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies. Komponentët e projektit, aktivitetet dhe rezultatet e pritura: Komponenti 1: Përmirësimi i qasjes dhe pjesëmarrjes në shoqëri, përmes shërbimeve jo të ndara të ZHFH-së, synon të eliminojë barrierat ekzistuese për pjesëmarrjen e fëmijëve RAE të moshës 5-6 në arsimin parashkollorë në lokalitetet e përzgjedhura, nga sigurimi i materialit dhe komunikimi intensiv me prindërit RAE përmes ndërmjetësuesve parashkollore dhe fushatave informuese. Ky komponent përfshin aktivitete për (a) të adresuar barrierat financiare dhe të transportit në arsimin parashkollorë të fëmijëve RAE të moshës 5-6; (B) për të lehtësuar hyrjen, regjistrimin dhe frekuentimin e fëmijëve RAE të moshës 5-6 në nivelin parashkollorë dhe tranzicionin e fëmijëve RAE të moshës 6 në arsimin fillor nëpërmjet identifikimit, rekrutimit dhe trajnimit e ndërmjetësuesve të shkollave. Komponenti 2: Përmirësimi i shkathtësive dhe praktikave të prindërve RAE, synon të përmirësoj dukshëm aftësitë dhe praktikat e prindërve (sidomos nënave,) të fëmijëve RAE të moshës 5-6 në lokalitetet e përzgjedhura përmes trajnimit formal shkrim-leximit dhe mësimit në formë tregimi (Tregimi im). Krijimi i shkollës së prindërërve për ndërtimin e vetëdijes dhe aftësive për të zbatuar praktika të mira prindërore (ngjarje të Komunitetit me prindërit për të ushqyerit në fëmijërinë e hershme, shëndetësi dhe arsim), dhe rritjen e ndërveprimit të prindërve të ZHFH-së në institucionet parashkollore. Komponenti 3: Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të ZHFH ka për qëllim përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies dhe të nxënit e fëmijëve RAE në parashkollor duke forcuar kapacitetet e edukatorëve për të siguruar edukimin më qendër fëmiun. Ky komponent përfshin aktivitete për forcimin e kapaciteteve të mësuesve parashkollorë për të ofruar shkollimin më qendër fëmiun duke përmirësuar mësimdhënien dhe të mësuarit në parashkollorë përmes aktiviteteve për ndërtimin e kapaciteteve që promovojnë qasjen e fëmijëve në qendër të ZHFH.

Periudha e implementimit

01/03/2014 deri 31/07/2016

Buxheti

103.975

Partnerët dhe Donatorët

Roma Education Fund (REF)

Personeli

PROCON- Mbrojtja e fëmijëve nga rreziqet në Internet

Përshkrimi i projektit

Projekti kishte për qellim të siguroj mbrojtje më të mirë të fëmijëve të Kosovës nga rreziqet në internet nëpërmjet ndërgjegjësimit, fuqizimin dhe veprim të koordinuar të Qeverisë, Shoqërisë dhe Industrisë Civile për të marrë masat e duhura mbrojtëse. Ky projekt përmbante dy komponente të ndërlidhura: 1) Mbrojtja e fëmijëve online.- Një grup shumë-palësh të interesuar për mbrojtjen e fëmijëve nga interneti, i përbërë nga përfaqësues të grupeve të ndryshme ishin ngritur për të trajtuar fëmijëve në internet sfida të mbrojtjes në politikë dhe në nivel teknik. Një vizitë studimore në Hungari është organizuar për këtë grup, për të zhvilluar kapacitetin e anëtarëve të saj për t'u angazhuar në mënyrë konstruktive dhe të mirë-informuar në politikën shumë-palëshe për marrjen e proceseve në nivel kombëtar. Programi përfshinte një seminar trajnues ofruar nga ICSS (Shërbimi i Sigurisë Ndërkombëtare të Fëmijëve) dhe një numër të vizitave për të mësuar nga përvoja e agjensive hungareze, shkollat qeveritare dhe OShC. ICSS gjithashtu mbështeti procesin pjesëmarrës të zhvillimit të një strategjie kombëtare për mbrojtjen e fëmijëve nga interneti e cila pritej të reflektojë natyrën multi-sektoriale të një ndërhyrjes së tillë. Konferenca dy-ditore rajonale për mbrojtjen e fëmijëve nga interneti ka shërbyer për të shpërndarë rezultatet e projektit për përvojën e gjerë publike dhe shkëmbimit të përvojave me ekspertë nga vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. 2) Rritja e ndërgjegjësimit dhe fuqizimit. - Një web faqe për të lehtësuar rrjedhjen e informimit mbi mbrojtjen e fëmijëve nga interneti është ngritur. Materialet informative për fëmijët, prindërit dhe mësuesit janë zhvilluar nga një ekip i Kosovës dhe ekspertë të BE-së bazuar në modelet më të mira të Programit të internetit më të sigurt të BE-së. Të paktën 100 seanca informuese në vend u organizuan në shkollat fillore dhe të mesme për fëmijët, prindërit dhe mësuesit. Gjithashtu,është krijuar informimi online dhe në ueb-faqen e projektit janë postuar materialet e informimit për të rritur ndërgjegjësimin në lidhje me rreziqet në internet dhe fuqizimin e fëmijëve për të përballuar me seanca informuese. Projekti mbështeti deri në 10 iniciativa me bazë në shkollë për përmirësimin e mbrojtjes së fëmijëve nga internet, që përfshijnë lloje të ndryshme të rritjes së ndërgjegjësimit dhe aktiviteteve të fuqizimit, dhe gjithashtu një fushatë për të rritur ndërgjegjësimin e publikut të gjerë mbi këtë çështje. Rezultatet kryesore: 1. Qasjet e përbashkëta dhe strategjitë për mbrojtjen e fëmijëve nga internet janë zhvilluar. 2. Fëmijët, prindërit dhe mësuesit janë të vetëdijshëm për rreziqet në internet dhe të autorizuar të merren me ta.

Periudha e implementimit

24/12/2013 deri 24/12/2015

Buxheti

€ 203,684

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Rrjeti K-RAE-EYN

Përshkrimi i projektit

Rrjeti i romëve, ashkalinjve dhe egjiptianëve kosovarë për zhvillimin e fëmijërisë së hershme, është një rrjet i profesionistëve dhe i para-profesionistëve nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë dhe i atyre të cilët punojnë në fushën e edukimit të komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Ai është themeluar duke u bazuar në konceptin “Romani Early Years Network (REYN)” - Rrjeti rom i Viteve të Hershme, i cili është nisur nga një ngjarje e veçantë gjatë konferencës për ECD (Early Childhood Development - Zhvillimi i Fëmijërisë së Hershme), të organizuar bashkërisht nga Asociacioni Ndërkombëtar Hap pas Hapi (International Step by Step Association - ISSA) dhe Diversiteti në Edukimin e Fëmijërisë së Hershme (DECET - Diversity in Early Childhood Education and Training).

Periudha e implementimit

01/09/2013 deri 01/09/2015

Buxheti

€ 118.323

Partnerët dhe Donatorët

Open Society Foundation (OSF)

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

PROSPECT

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i projektit ishte ngritja e kapaciteteve të stafit të qendrave të komunitetit/mësimore dhe zhvillimi i rrjetit të palëve të interesit për të mbështetur krijimin e një shkollë jo-diskriminuese dhe integruese. Projekti është i financuar nga KKS (Karl Kubel Stiftung) dhe BMZ (Ministria Gjermane për zhvillim), zbatohet nga KFOS ndërsa komponentën e zhvillimit profesional të qendrave e menaxhon KEC. Gjatë vitit janë zhvilluar monitorimet e rregullta tek të gjitha qendrat. Në përgjithësi vërehej angazhim shumë i mirë i tutorëve. Në disa raste ka ndërrim të tutorëve gjë që shkakton edhe pengesa në mbarëvajtjen e punës për shkak se tutorët e ri nuk janë të trajnuar. Gjatë monitorimit, fokusi kryesor ka qenë përkrahja e tutorëve për mbajtjen e dosjeve të fëmijëve, me qëllim të dokumentimit të zhvillimit tek fëmijët. Jo në të gjithë Qendrat mësimore kanë filluar të praktikohet procedura e mbajtje së dosjeve individuale. Në muajin tetor në bashkëpunim me KFOS u zhvillua trajnimi për zhvillimin e organizatave. Trajnimin ishte i ndarë në dy tema: "Komunikim dhe lidership” të cilën e realizoi KEC, ndërsa “Avokimin” e realizoi ATTA.

Periudha e implementimit

01/07/2012 deri 31/12/2015

Buxheti

43.560€

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

Parandalimi i Dhunës në Shkolla

Përshkrimi i projektit

Objektivi kryesor i projektit ishte krijimi i kushteve për shkolla të mesme dhe fillore në Kosovë për t'u shndërruar në shkollat mike për fëmijë dhe të lira nga mjedisi i dhunës në mënyrë që të bëhen institucione të fuqishme mësimore. Aktivitetet kryesore të projektit ishin:
 1. Mbështetja e rrjetit për parandalimin e dhunës: Organizimi i trajnimit 1-ditor me anëtarët e Komiteteve Rajonale dhe Komunale për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve; Hartimi i planit të veprimit të Komitetit komunal dhe rajonal për mbrojtjen e të drejtave të fëmijës.
 2. Zgjerimi dhe fuqizimi i rrjetit të parandalimit të dhunës: Organizimi i takimeve me përfaqësues të DKA për themelimin e Komiteteve Komunale dhe Rajonale për të Drejtat e Fëmijëve; Krijimi i Komiteteve Komunale dhe Rajonale mbi të Drejtat e Fëmijës; Monitorimi dhe vlerësimi i Komiteteve Rajonale dhe Komunale në parandalimin e dhunës; Zhvillimi i trajnimit dy ditor me drejtorët e hhkollave për hartimin e Planeve të Zhvillimit të Shkollës për periudhën 2010 -2015 (me objektiv: Krijimi i mjediseve të sigurta dhe jo të dhunshme në Shkolla).
 3. Krijimi i komisionit kosovar për parandalimin e dhunës: Hartimi i udhëzimeve të hollësishme të Komitetit Kosovar për parandalimin e dhunës; Organizimi i diskutimit publik mbi udhëzimet mbi punën e Komitetit Kombëtar për parandalimin e dhunës.
 4. Shpërndarja e progresit dhe arritjet e ndërhyrjes së projektit: Përgatitja e pesë ekspozitave të ndryshimeve të bëra nga projekti (pesë komunave pilot); Organizimi i një ekspozitë në ndryshimet pozitive të projektit (në 15 komuna të Kosovës); Organizimi i konferencës rajonale në pesë qendra (Gjakovë, Gjilan, Mitrovicë, Pejë dhe Prizren); Organizimi i Panairit të Drejtave të Fëmijëve.
Rezultatet kryesore:
 1. U fuqizua rrjeti për parandalimin e dhunës;
 2. U fuqizua rrjeti për parandalimin e dhunës përmes konferencave, trajnimeve, tryezave të rrumbullakëta, ekspozita, mediave etj;
 3. U krijua rrjeti për parandalimin e dhunës në nivel qendror;
 4. U miratua protokolli i veçantë për parandalimin dhe reagimin ndaj dhunës;
 5. U hartua plani Kombëtar për parandalimin dhe reagimin ndaj dhunës;
 6. U zhvillua korniza për vlerësim dhe monitorim;

Periudha e implementimit

15/12/2010 deri 15/12/2012

Buxheti

€96,985

Partnerët dhe Donatorët

UNICEF

Personeli

Mështetje e BE-së për Zbatimin e Strategjisë për Komunitetet RAE (EU-SIMRAES)

Përshkrimi i projektit

Objektivat kryesore të projektit ishte përmirësimi social-ekonomik në mirëqenien e komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptas, duke lehtësuar qasjen në arsim, duke ruajtur dhe promovuar trashëgiminë kulturore të RAE dhe duke përmirësuar informimin rreth komunitetit RAE në mediat kryesore . Rezultatet kryesore të veprimit ishin: 1. Qasja dhe mbajtja e komuniteteve RAE në arsimin parashkollor dhe arsimin fillor dhe përmirësimin e kapaciteteve të tyre për të përfituar nga nivelet e arsimit sekondar dhe terciar. 2. Promovimi i trashëgimisë kulturore të komunitetit RAE dhe zhvillimin e aftësive për përfshirjen e tyre në media. Projekti ka përfshirë dy komponentë: arsimin dhe kulturën si dhe media-n.

Periudha e implementimit

01/09/2010 deri 28/02/2013

Buxheti

€ 1.070.000

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Petrit Tahiri

Edukimi për Qytetari Demokratike dhe Edukimi për të Drejtat e Njeriut (EDC/HRE)

Përshkrimi i projektit

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) marrë pjesë në projekte të ndryshme rajonale të cilat kanë për qëllim aftësimin e mësimdhënësve për të zbatuar në klasat e tyre parimet e Edukimit për Qytetari Demokratike dhe Edukimit për të Drejtat e Njeriut (EDC/HRE). Njëri ndër projektet që KEC ka vazhduar ta implementojë edhe gjatë vitit 2014 është projekti “Human Rights in Action”. Projekti “Human Rights in Action” ka filluar të implementohet në Kosovë nga fillimi i muajit Shtator 2013. Gjatë vitit 2013 është hartuar një pyetësor për të vlerësuar shkallën e zbatimit të parimeve të EDC/HRE nga mësimdhënësit e lëndëve shoqërore të Shkollës së Mesme “Mehmet Isai” në Gjilan, të cilit ishin pjesë e këtij projekti rajonal. Për të pasur një pasqyrë të qartë lidhur me zbatimin e këtyre parimeve në klasa, hulumtuesit e angazhuar nga KEC kërkuan që pyetësori të plotësohet nga 20% e mësimdhënësve dhe 20% e nxënësve të shkollës “Mehmet Isai” në Gjilan. Të dhënat e mbledhura nga pyetësori u prezantuan në takimin e mbajtur me mësimdhënës dhe nxënës të kësaj shkolle më 16 janar 2014. Në këtë takim u diskutuan dhe mundësitë e përfshirjes së këshillit të nxënësve në procese të ndryshme vendim-marrëse të shkollës. Ky raport është bërë publik në webfaqen e rrjetit të projektit “Human Rights in Action” të financuar nga Këshilli i Evropës (CoE) dhe Qendrës Evropiane Wergeland (EWC). Në këtë rrjet është publikuar dhe fletëpalosja, e cila paraqet aktivitetet e realizuara gjatë vitit 2013/2014 në kuadër të këtij projekti në Kosovë.

Periudha e implementimit

01/09/2009 deri 01/10/2009

Buxheti

Partnerët dhe Donatorët

Këshilli i Evropës

The European Wergeland Center (EWC)

Personeli

Konceptet e Qytetarisë te Nxënësit e Shkollës Fillore në Kosovë

Përshkrimi i projektit

Objektivi kryesor i projektit ishte të vlerësoj nivelin e të kuptuarit të koncepteve të qytetarisë në mesin e studentëve të Kosovës dhe të përcaktojë modalitetet për ndërhyrje. Qëllimi i përgjithshëm i projektit "Konceptet e qytetarisë në mesin e nxënësve të shkollave fillore në Kosovë" ishte që të kontribuojë në zhvillimin e shoqërisë demokratike në Kosovë. Aktivitetet kryesore të projektit ishin:
 • Një hulumtim në të kuptuarit e koncepteve themelore të qytetarisë është realizuar me fëmijët e shkollave në të gjithë Kosovën. 25 shkolla me 1500 nxënës të klasës së 8-të kanë qenë objekt i hulumtimit. Një raport nga hulumtimi ishte përgatitur dhe publikuar. Raporti ishte një bazë për ndërhyrje të ardhshme në këtë fushë.
 • Një manual për mësimdhënësit në edukimin qytetar është zhvilluar. Ajo mbështetet shumë e shumë në rezultatet e hulumtimit, dhe ndihmon mësuesit për të adresuar çështje të rëndësishme në mësimin e shtetësisë. Për të lehtësuar këtë proces, janë organizuar trajnime dhe seanca informative me mësuesit e edukimit qytetar.
Rezultatet kryesore:
 1. Kuptimi i qytetarisë në mesin e fëmijëve të Kosovës vlerësohet nëpërmjet një hulumtimi.
 2. Një manual për edukimin qytetar është prodhuar.

Periudha e implementimit

01/08/2009 deri 30/09/2013

Buxheti

€264.419

Partnerët dhe Donatorët

Rectors' Conference of the Swiss Universities of Applied Sciences (KFH)

Swiss Development Cooperation (SDC)

Zurich University of Education (PHZH)

Personeli

Avancimi i Pjesëmarrjes dhe Përfaqësimit të Grupeve të Pakicave Etnike në Arsim

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i projektit ishte për të avancuar pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e grupeve të pakicave etnike në sistemet arsimore në vendet e Ballkanit Perëndimor duke promovuar praktikat e mira dhe mbështetjen e iniciativave lokale. Projekti "Avancimi i pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të grupeve të pakicave etnike në arsim", kishte për qëllim fuqizimin e nxënësit, mësuesit dhe prindërit për të ndërtuar iniciativa të cilat avancojnë pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e pakicave etnike në arsim fillor (të detyruar). Projekti ka filluar nga hulumtimet kualitative për të kërkuar opinionet e prindërve dhe anëtarëve të tjerë të komunitetit në praktikat aktuale të strategjive të përfshirjes shkollore prind-komunitet të shkollave në lidhje me krijimin e një mjedisi gjithëpërfshirës pjesëmarrës, përkatësisht përpjekjet për të angazhuar prindërit që i përkasin pakicave kombëtare në qeverisje në nivel shkolle. Studimet kombëtare dhe rajonale u botuan në një përmbledhje në gjuhën angleze dhe në gjuhët e rajonit. Rezultatet janë përmbledhur dhe diskutuar në nivel rajonal. Mbledhja e praktikave të mira të aktorëve të arsimit për të reduktuar pabarazinë dhe për të rritur cilësinë e arsimit u zhvillua paralelisht me aktivitetet më lart. Ajo përfshinë një rishikim të llojeve të ndryshme të ndërhyrjeve të zbatuara përmes pjesëmarrjes së aktorëve (nxënësit e shkollave dhe prindërit në veçanti), me qëllim për të çuar përpara gjithëpërfshirjen arsimore dhe cilësinë në nivelin e komunitetit lokal dhe shkollorë, dhe të sigurojë mekanizma për të mësuarit horizontal dhe shkëmbimin e praktikave më të mira duke mbështetur iniciativa të qëndrueshme në nivel institucional dhe lokal. Produkti final ishte një libër me praktikat më të mira. Pas kësaj, komunitetet lokale u angazhuan në aktivitete duke planifikuar për të përcjellur pikëpamjet e tyre mbi përfshirjen dhe cilësinë e programit në nivel lokal. Këto iniciativa lokale, me qëllim të promovimit të përfshirjes dhe cilësisë kulmuan në konferencat rajonale, në të cilat edhe u diskutuan rezultatet e projektit. Rezultatet kryesore:
 1. U ndërtua një rrjetit funksional rajonal për avancimin e gjithëpërfshirjes arsimore ;
 2. U nxorrën informata relevante mbi pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e grupeve etnike të minoriteteve në nivel shkollor;
 3. Praktikat e mira për të siguruar pjesëmarrjen dhe përfaqësimin janë mbledhur dhe shpërndarë;
 4. U inkurajuan iniciativat lokale për përmirësimin e pjesëmarrjes dhe përfaqësimit.

Periudha e implementimit

19/05/2009 deri 18/05/2011

Buxheti

€391.700

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Open Society Institute (OSI)

Personeli

Petrit Tahiri

Parandalimi i Dhunës në mes të bashkëmoshatarëve

Përshkrimi i projektit

Objektivat kryesore të projektit ishin:
 • Të rrisë ndërgjegjësimin e shkollave për çështje që lidhen me të drejtat e fëmijëve;
 • Të ndërtoj një imazhi pozitiv të fëmijëve;
 • Të zvogëloj jo-tolerancën në mesin e fëmijëve dhe mësuesve;
 • Të përcaktojë format e dhunës së bashkëmoshatarëve dhe të rris ndërgjegjësimin në mesin e fëmijëve dhe mësuesve.
Aktivitetet e monitorimit dhe vlerësimit të këtij projekti janë kryer në 10 shkolla fillore, të cilat ishin të gatshme për të marrë pjesë në projekt dhe 3 mësues nga çdo shkollë ishin të përfshirë në trajnime. Ata pritet të shpërndajë njohuritë dhe aftësitë e mësuara në mesin e kolegëve të tjerë. Një koordinator lokal për secilën nga shkollat pjesëmarrëse u emërua në mesin e të diplomuarve të psikologjisë, i cili, në ndërkohë formi organizatën e re- Fondacioni Together Kosova. Projekti ka pasur një "strukturë piramidale". Fillimisht, 30 seminare për mësimdhënës janë organizuar në bashkëpunim me Fondacionin Together Slovenia. Çdo seminar u pasua nga faza e vet të projektit, me qëllime dhe detyra të veçanta. Pas seminareve mësuesit ishin të detyruar për të trajnuar kolegët e tyre të tjerë me ndihmën e koordinatorit lokal. Koordinatori punoni me shkollat, duke u siguruar atyre mbështetje dhe fuqizim kur është e nevojshme. Koordinatori mbikëqyret nga profesionistë nga Fondacioni Together Sllovenia. Rezultatet kryesore:
 • U përgatit dhe u shpërndara një doracak për punë në shkolla për pjesëmarrësit ;
 • Dy seminare u mbajtën me sukses;
 • U zhvillua dhe u zbatua programi shkollor.

Periudha e implementimit

01/02/2009 deri 31/12/2009

Buxheti

€32,050

Partnerët dhe Donatorët

Foundation Together Slovenia

Personeli

Ardita Kabashi

Promovimi i të Drejtave të Fëmijës në Fushën e Arsimit

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i projektit ishte rritja e ndërgjegjësimit mbi situatën e të drejtave të fëmijës në fushën e arsimit në Kosovë, duke organizuar veprime të përbashkëta të monitorimit të organizatave të shoqërisë civile në bashkëpunim me autoritetet qendrore dhe lokale dhe ngritjen e kapaciteteve të shkollave për të kontribuar në këtë përpjekje. Projekti kishte dy komponentë kryesorë:
 1. Një sistem për monitorimin dhe raportimin e situatës së të drejtave të fëmijëve është zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me MASHT-in dhe autoritetet lokale. 30 shkolla nga Prizreni dhe rajoni i Prishtinës u përzgjodhën. Në ato shkolla procesi i monitorimit përfshinte në mënyrë aktive komitetet shkollore për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Vëmendje e veçantë i është kushtuar shkollave me numër të konsiderueshëm të nxënësve të pakicave etnike, nxënësve me aftësi të kufizuara dhe nxënësve nga grupet e tjera në nevojë. Përveç kësaj, është zgjedhur një grup kontrolli prej tridhjetë shkollave që përputhen me shkollën e synuar në shumë mënyra, gjithashtu me qëllim të monitorimit të të drejtave të fëmijës në fushën e arsimit. Pas trajnimit të vëzhguesve të jashtëm dhe monitorimit të shkollave, veprimi i monitorimit është kryer katër herë gjatë jetës së projektit. Raportet vjetore të monitorimit të lejuan krahasimin e rezultateve në mes të dy grupeve të shkollave, me gjendje pak më të mirë në shkollat e synuara për shkak të aktiviteteve të komiteteve shkollore.
 2. Ky veprim përfshiu shumë punë me komitetet e të drejtave të fëmijëve në shkollat e Kosovës, që filloi me krijimin e ri apo mobilizimin e komiteteve ekzistuese, për të vazhduar me ndërtimin e kapaciteteve të tyre për veprim të monitorimit, dhe me aktivitete të vetëdijësimit për ngritjen në fushën e tyre të përgjegjësisë. Në çdo shkollë të synuar, 2-3 mësues /prindër ishin të përfshirë në punën me komisionet, dhe ata gjithashtu kanë përfituar nga aktivitetet e ndërtimit të kapaciteteve të projektit.
Rezultatet kryesore:
 1. U zhvillua një sistem për monitorimin dhe raportimin e gjendjes së të drejtave të fëmijës në fushën e arsimit.
 2. Kapaciteti i përmirësuar i studentëve të identifikojnë dhe adresojnë rastet e shkeljes së të drejtave të fëmijëve në sistemin arsimor.

Periudha e implementimit

15/01/2009 deri 15/07/2011

Buxheti

€140,600

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Ardita Kabashi

Kosovision

Përshkrimi i projektit

Projekti Kosovision është një konkurs kombëtar, në të cilën të gjitha shkollat fillore në Kosovë marrin pjesë, më konkretishit, të gjithë nxënësit e klasës së pestë e të gjitha përkatësive etnike. Numri i pjesëmarrësve është 30,000-35,000 në vit. Fëmijët merren me tema të pranishme në ambientin e tyre të menjëhershëm: të jetuarit së bashku, arsimin, ekonominë, infrastrukturën, mjedisin. Nga pikëpamja metodologjike kjo korrespondon me procesin e Edukimit për Qytetari Demokratike ashtu siç është promovuar nga Këshilli i Evropës. Objektivat kryesore të projektit janë rritja e aftësive të pjesëmarrësve të Kosovision Contest për të adresuar çështjet e komunitetit të jetës reale në një mënyrë kreative dhe të përgjegjshme. Qëllimi i projektit ishte që duke filluar nga viti akademik 2014/2015, KOSOVISION CONTEST në një të transformohet në aktivitet të rregullt të arsimit fillor në Kosovë. Në periudhën shtator 2008 - qershor 2014, projekti është financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim (SDC),  ndërsa në periudhën shtator 2014-qershor 2017 financimin e bën MASHT-i, në bazë të një marrëveshjeje mirëkuptimi me SDC, me një shumë vjetore prej 93,000 EUR. Projekti vazhdimisht do të përpiqet për të integruar nxënësit Serb në projekt. Rezultatet kryesore: 1. Tre ciklet e KOSOVISION CONTEST kanë përfunduar. 2. Mësuesit janë të aftë për të nxitur pjesëmarrjen e fëmijëve në proceset demokratike. 3. MASHT-i merr masat e nevojshme për të integruar KOSOVISION CONTEST në sistemin e rregullt arsimor.

Periudha e implementimit

06/09/2008 deri 30/06/2017

Buxheti

€ 1.465.132

Partnerët dhe Donatorët

Swiss Development Cooperation (SDC)

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT)

Personeli

Ardita Kabashi

Krijimi i mjediseve të sigurta në shkollat e Kosovës

Përshkrimi i projektit

Objektivi kryesor i projektit ishte që të kontribuojë në ndërtimin e mjediseve të sigurta në shkollat e Kosovës. Projekti është i ndarë në dy komponentë kryesorë. Komponenti për avokim i lidhur me rezultatet 1&2 dhe përbëhet nga aktivitete të ndryshme të ndërgjegjësimit, duke përfshirë konferenca, aktivitete promovuese, si dhe shkëmbimin e informacionit. Në komponentin e saj të trajnimit, projekti u përqendrua në 300 mësues të cilët do të fitonin fuqinë për të lehtësuar krijimin e mjediseve të sigurta në institucionet e tyre. Aktivitetet kryesore të projektit ishin: Aktivitetet ndërgjegjësuese:
 • Organizimi i tryezave të rrumbullakëta, debate, dhe një të drejtë kombëtare;
 • Shpërndarja e materialeve edukative për shkolla të sigurta;
 • Organizimi i aktiviteteve promovuese me bazë në shkollë.
Rrjeti për promovimin e shkollave të sigurta
 • Puna me komitetet shkollore për sigurinë.
 • Zhvillimi i një manuali për komitetet shkollore,
 • Krijimi i komiteteve komunale për sigurinë e shkollës.
Zhvillimi i programit të trajnimit
 • Zhvillimi i konceptit të sigurt shkollor në një mënyrë pjesëmarrëse,
 • Zhvillimi i programit të trajnimit për trajnerë,
 • Zhvillimi i programit të trajnimit për mësuesit.
Kapacitete për krijimin e mjediseve të sigurta shkollore
 • Sigurimi i një program trajnimi 5-ditorë për 30 trajnerë,
 • Sigurimi i një programi 2- ditorë për 300 mësues dhe monitorimit.
Rezultatet kryesore:
 1. Ndërgjegjësimi i përmirësuar mbi rolin dhe rëndësinë e krijimit të mjediseve të sigurta, jo të dhunshme dhe humane në institucionet arsimore.
 2. U ndërtua një rrjet më i sigurt, i qëndrueshëm dhe i fuqishëm për promovimin dhe zbatimin e një koncepti të shkollës.
 3. U zhvillu programi i trajnimit për ngritjen dhe fuqizimin e kapaciteteve vendore për zbatimin e idesë së shkollave të sigurta.
 4. U ndërtuan kapacitete për zbatimin dhe promovimin e një mjedisi shkollor të sigurt, jo të dhunshëm dhe miqësorë.

Periudha e implementimit

01/09/2008 deri 31/08/2009

Buxheti

€62,895

Partnerët dhe Donatorët

UNICEF

Personeli

Mentorimi i projekteve për përkrahje të arsimimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Përshkrimi i projektit

Objektivë kryesore e këtij projekti ishte përmirësimi i kapaciteteve implementuese të të tri organizatave që zbatojnë projektet për përkrahje të arsimimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian. Aktivitetet e projektit ishin: • Raportimi mujor i qendrave • Vizitat në terren • Organizimi i takimeve në mes të Qendrave • Trajnimi i mësimdhënësve që punojnë në Qendra • Trajnim me mësimdhënësit e shkollave publike • Shtypi i një fletëpalosjeje Të arriturat kryesore të Projektit ishin: • Organizatat joqeveritare: Shoqata “Durmish Aslano” në Prizren, OJQ “Qendra e Komunitetit Ashkali” në Dubravë dhe Bethany Christian Services (BCS) në Gjakovë, është dashur për çdo fundmuaj të paraqesin një lloj raporti për punën dhe zhvillimin e aktiviteteve. Këto raporte janë shkrirë në një raport të vetëm që ka qenë një pasqyrë e mirë e zhvillimit të projektit. Raporti, ka qenë edhe një lloj “mbikëqyrësi / stimuluesi” që aktivitetet të zhvillohen në kohën e paraparë. • Vizitat në terren të organizuara nga KEC, kanë pasur për qëllim vështrimin nga afër të zhvillimit të aktiviteteve. Cak i këtyre vizitave nuk kanë qenë vetëm OJQ-të implementuese e projektit, mirëpo të gjitha palët përfituese, partnerët, me fjalë tjera të gjitha palët e përfshira. Kjo gjithashtu ka ndihmuar që të kemi një pasqyrë më reale të mbarëvajtjes së aktiviteteve. • Si e arritur tjetër e këtij projekti është organizimi i disa takimeve të përbashkëta me përfaqësuesit e tri qendrave, përkatësisht tri OJQ-ve, implementuese të projektit. Gjatë këtyre takimeve ka pasur shkëmbim të përvojave dhe kanë dalë iniciative të reja për ta zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme që kontribuojnë në fushën e arsimit për komunitetet RAE. • Në përmbushjen sa më të mirë të objektives së këtij projekti ka ndikuar organizimi i trajnimeve, qoftë me stafin e qendrave/OJQ-ve, ashtu edhe me mësimdhënësit tjerë të shkollave publike që punojnë me fëmijët e komuniteteve RAE. Këto trajnime kanë ndikuar në ngritjen e kapaciteteve të këtyre qendrave, dhe në të njëjtën kohë i kanë pajisur ata me njohuri për metodologjitë e reja të mësimdhënies dhe kanë kontribuar në zhdukjen dhe zvogëlimin e paragjykimeve, stereotipave dhe diskriminimit. Për këtë qëllim në kuadër të këtij projekti, dhe në kuadër të kësaj fushate kundër diskriminimit dhe segregacionit është hartuar dhe publikuar një fletëpalosje.

Periudha e implementimit

15/03/2008 deri 31/12/2008

Buxheti

€9.123

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri

Edukimi multi/ndër–kulturor

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i projektit Arsimit Multi-kulturor ishte krijimi i një mendimi të ri mbi rolin dhe rëndësinë e arsimit dhe edukimit cilësorë për të drejtat e njeriut dhe të fëmijëve për prosperitetin e shoqërisë kosovare, edukimit aktiv për paqe si parakusht kryesor për zhvillimin e qytetarëve e Kosovës, pa dallim etnie, race, feje, pikëpamjeve të tyre sociale, politike, ekonomike, gjinore apo ndonjë përkatësie tjetër. Objektivat kryesore të projektit ishin:
 • Rritja e vetëdijesimit për rolin dhe rëndësinë e edukimit multikulturor;
 • Zhvillimi i kapaciteteve lokale për arsim multikulturor;
 • Zhvillimi i një manuali për edukimin multikulturor;
 • Zhvillimi i aktiviteteve multikulturore dhe multietnike;
Aktivitetet kryesore ishin:
 • Zhvillimi i programit ToT (trajnimi i trajnerëve);
 • Organizimi i TOT me trajnerët e programit "Edukimi për të Drejtat e Fëmijëve";
 • Trajnimi i mësuesve të angazhuar kryesisht në shkencat sociale në përputhje me programin e "edukimit multikulturor";
 • Zhvillimi i manualit për arsimin multikulturor;
 • Zhvillimi i kurrikulës në arsimin multikulturor,
 • Organizimi i ngjarjeve sociale multikulturore.
Rezultatet kryesore:
 1. 25 këshilltarë për të drejtat e fëmijëve janë përfshirë në ToT (Trajnim i Trajnuesve);
 2. 120 mësues ishin të angazhuar kryesisht në shkencat sociale dhe janë trajnuar në përputhje me programin e "edukimit multikulturor";
 3. Janë mbajtur aktivitete të ndryshme shoqërore në bazë të edukimit multikulturor në vende të ndryshme në Kosovë;
 4. U organizuan  10 diskutime dhe debate për edukimin multikulturor;
 5. U hartua doracaku për arsimin multikulturor;
 6. U hartua kurrikula për arsimin multikulturor;
 7. Planet mësimore për arsimin multikulturor janë zhvilluar dhe janë shpërndarë për mësuesit.

Periudha e implementimit

01/01/2007 deri 31/12/2015

Buxheti

€73.066

Partnerët dhe Donatorët

Open Society Institute (OSI)

Association of the Education of Adults in Kosovo

DVV International

Personeli

Edukimi për Drejtësi Shoqërore

Përshkrimi i projektit

Objektivi kryesor i projektit ishte promovimi i barazisë dhe diversitetit në sistemin e arsimit në Kosovë, duke ndërtuar kapacitetet e aktorëve në fushën e drejtësisë sociale. Programi "Edukimi për Drejtësi Shoqërore", ishte një program trajnimi që kishte për qëllim krijimin e vetëdijesimit kritik për të kuptuar diversitetin kulturor, gjuhësor dhe etnik si vlera njerëzore. Pranimet e të tjerëve pa ndonjë paragjykim, duke qenë tolerant dhe të hapur, duhet të jenë tipare thelbësore të çdo qytetari dhe kusht për krijimin e një shoqërie demokratike. Një qasje e tillë i lejon çdo qytetari të pranohet dhe të trajtohen në mënyrë të drejtë dhe të barabartë në aspektin individual, social dhe institucional. Aktivitetet kryesore ishin:
 • Përkthimi i manualit për “Edukimi për Drejtësi Shoqërore”;
 • Ofrimi i ToT (Trajnim i Trajnerëve);
 • Ofrimi i trajnimeve në terren;
 • Organizimi i ngjarjeve sociale me mësuesit dhe fëmijët;
Rezultatet kryesore ishin:
 1. Manuali për arsimin e Drejtësisë Shoqërore i përkthyer në gjuhën shqipe.
 2. Ndërtimi i kapaciteteve e trajnimit në fushën e drejtësisë sociale;
 3. U trajnuan mësuesit, administratorët e shkollave dhe studentët nga komunitetet e ndryshme;
 4. U organizuan ngjarjet shoqërore me fëmijë.

Periudha e implementimit

01/01/2007 deri 31/12/2011

Buxheti

€50,629

Partnerët dhe Donatorët

Open Society Institute (OSI)

Banka Botërore

US Embassy

OSCE Mission in Kosovo

Personeli

Avancimi i Përfshirjes dhe Cilësisë në Arsim

Përshkrimi i projektit

Projekti " Avancimi i Përfshirjes dhe Cilësisë në Arsim në Evropën Juglindore", ishte një projekt kërkimor ndërkombëtar i mbështetur nga Programi për Mbështetjen e Arsimit të Institutit për Shoqëri të Hapur. Ky projekt përkon me vendimin e përfaqësuesve të OSI-lidhur me 10 vendet e Evropës Juglindore (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Moldavia, Mali i Zi, Rumania dhe Serbia). Objektivat kryesore të projektit ishin:
 • Të kuptuarit më të mirë të shkaqeve të pabarazive në cilësinë dhe barazinë e arsimit, duke kryer studime kombëtare të drejtorëve të shkollave;
 • Të mbështesë iniciativa të qëndrueshme në nivel lokal, kombëtar dhe rajonal për të përmirësuar cilësinë dhe përfshirjen.
Aktivitetet e projektit ishin të ndara në tri grupe:
 • Hulumtim kombëtar i drejtorëve të shkollave për të zbuluar aftësitë, vlerat, qëndrimet dhe praktikat e tyre;
 • Hulumtim kombëtar i nevojave të prindërve, pritjet dhe përvojat e tyre në lidhje me përpjekjet e shkollave drejt angazhimin e tyre në jetën e shkollës;
 • Hulumtim i veprimit për të filluar iniciativa të reja me bazë në komunitet dhe për të dokumentuar iniciativat ekzistuese te cilat janë të rëndësishme në përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe përfshirjen.
Rezultatet kryesore:
 1. Hulumtimi dhe raportet e hulumtimit mbi kapacitetet, vlerat, qëndrimet dhe veprimet e drejtuesve të shkollave ndaj avancimit të gjithëpërfshirjes arsimore dhe cilësisë në nivel shkolle në tetë vendet e Evropës Juglindore;
 2. Tridhjetë projekte kërkimore të kryera në 10 vendet e Evropës Juglindore me përfshirjen e rreth 800 deri ne 2000 pjesëmarrës, duke përfshirë nxënësit, prindërit dhe mësuesit dhe raportet e lidhura.
 3. Vëllimenë gjuhët lokale mbi rezultatet e hulumtimeve kombëtare të drejtorëve të shkollave, si dhe rezultatet e hulumtimit të veprimit me pjesëmarrje.
 4. Një vëllim sintezë rajonal i gjetjeve të hulumtimit të studimit dhe të veprimit në gjuhën angleze.

Periudha e implementimit

01/01/2007 deri 31/12/2010

Buxheti

600,000

Partnerët dhe Donatorët

SOROS Foundation

Personeli

Petrit Tahiri

Përfshirja e Komunitetit Romë në arsim

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i këtij projekti ishte për të lehtësuar zhvillimin e Strategjisë për integrimin e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komponentën e Edukimit 2007-2017 në Kosovë. Integrimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsim është një nga komponentët e një strategjie më të plotë për integrimin e këtyre komuniteteve në Kosovë, e cila është duke u zhvilluar nën mbikëqyrjen e Zyrës së Kryeministrit të Kosovës. Hartimi i strategjisë në fushën e arsimit është sponzoruar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) dhe mbështetur nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS). Procesi i zhvillimit të komponentit të arsimit është koordinuar nga Qendra për Arsim të Kosovës (KEC) dhe është karakterizuar me një pjesëmarrje të gjerë të të gjitha palëve të përfshira: qeveria, përfaqësues të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian, shoqërisë civile, partive politike, organizatave ndërkombëtare të angazhuara në të drejtat e fëmijëve dhe të njeriut (OSCE dhe UNICEF), etj, të cilët u angazhuan në përpjekje të vazhdueshme për arritjen e konsensusit në të gjitha çështjet kyçe. Zhvillimi i këtij dokumenti është ndikuar nga fakti se Qeveria e Kosovës ka zhvilluar tashmë dhe miratuar Strategjinë për Zhvillimin e Arsimit para universitarë për vitet 2007-2017. Të dyja këto dokumente theksojnë përfshirjen para- universitarë në arsim duke ofruar mundësi të barabarta për e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsim. Ky plan strategjik ka paraparë 25 masa të cilat edhe më tej mund të hartohen në dhjetëra projekte konkrete me të cilat mund të arrihet përmbushja e misionit të kësaj Strategjie. Dokumenti u miratua nga Ministria e Arsimit në tetor t ë vitit 2007.

Periudha e implementimit

01/12/2006 deri 30/11/2008

Buxheti

€32,775

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri

Vlerësimi i projekteve për përkrahje të arsimimit të komuniteteve RAE për periudhën 2006-07

Përshkrimi i projektit

Objekt i vlerësimit kanë qenë projektet e KFOS-it të fokusuara në arsimimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian që janë realizuar gjatë viteve 2006 dhe 2007 nga tri organizata joqeveritare:  Shoqata “Durmish Aslano” në Prizren, OJQ “Qendra e Komunitetit Ashkali” në Dubravë dhe Bethany Christian Services (BCS) në Gjakovë. Është shfrytëzuar metoda e analizës cilësore që është realizuar përmes studimit të dokumentacionit të projekteve, vizitave në terren dhe takimeve me të gjithë faktorët relevantë në implementimin e projekteve.  Nga faktet e mbledhura mund të nxjerrët përfundimi se projektet e financuara nga KFOS i kanë kontribuar arritjes së synimit të tyre të përbashkët – përmirësimit të integrimit të fëmijëve të komuniteteve përfituese në shoqëri.

Periudha e implementimit

18/02/2006 deri 15/03/2006

Buxheti

€1,880

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri

Arsim i lartë për Minoritete në Kosovë

Përshkrimi i projektit

Konferenca Ndërkombëtare njëditore me temën “Arsimi i lartë për minoritete në Kosovë” u organizua më 18 maj 2006 në Prishtinë me përkrahjen financiare të “Forumit 2015”. Me organizimin e kësaj konference, “Forumi 2015” synoi hapjen e një dialogu të mirëfilltë për adresimin e një aspekti të rëndësishëm të arsimimit të minoriteteve në Kosovë, në dritën e përpjekjeve të kosovarëve për të qenë pjesë e integrimeve evropiane. Qëllimi parësor i Konferencës ishte të hapet debati në shoqërinë kosovare për modalitetet e arsimit të lartë për minoritete në Kosovë, në përpjekje për t’i përmbushur nevojat e komuniteteve etnike për arsimim në gjuhën amtare. Konferencës i parapriu një studim i hartuar nga Georg Woeber, ekspert i arsimit të lartë nga Austria, ndërsa u ftuan pjesëmarrës nga Kosova dhe vendet evropiane që kanë përvoja pozitive në zgjidhjen e problemeve të minoriteteve.

Periudha e implementimit

16/02/2005 deri 31/07/2005

Buxheti

€19,000

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri

Projekti për përkrahjen e arsimimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian

Përshkrimi i projektit

Synimi i pergjithshëm i këtij Projekti ishte përmirësimi i integrimit socio-ekonomik të komunitetit RAE në Kosovë. Qëllimi kryesorë i projektit ishte asistenca komuniteteve RAE në përmirësimin e pjesëmarrjes në arsim. Ideja është që të implementohet Projekti në tri qendra pilot dhe të ndërmerren një varg aktivitetesh brenda komuniteteve dhe shkollave më qëllim të ngritjes të interesimit për arsimim në mes të pjesëtarëve të komunitetit dhe të ndihmohen që të funksionojnë më mirë në procesin e arsimit. Projekti i zhvillua ne tri lokacione: Komuniteti ashkali në Ferizaj. Me krijimin e kontakteve në mes DKA- Ferizaj dhe KEC-it, është arritur që të angazhohet një arsimtar nga ana e MASHT, për klasën parashkollore të fëmijëve të komunitetit ashkali, klasë e cila u hap në shkollën fillore në Zaskok. Komuniteti rom në Prizren . KEC-i organizoi përmes qendrës së komunitetit mësim plotësues për nxënësit e këtij komuniteti, si dhe organizimin e mësimit parashkollor për 20 fëmijë të këtij komuniteti në një çerdhe private. Për nevoja të komunitetit është adaptuar dhe është pajisur hapësira në shoqatën “Durmish Asllna”. Komuniteti egjiptas në Gjakovë.- Nga koordinatori i qendrës është konstatuar që shumica e fëmijëve të këtij komunitetit nuk janë të vaksinuar. Si aktivitet emergjent i qendrës në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë është bërë vaksinimi i duhur për këta fëmijë. Me qëllim të rritjes së interesimit të prindërve për shëndetin e fëmijëve janë organizuar debate dhe biseda me qytetarët e këtij komunitetit.

Periudha e implementimit

28/09/2004 deri 31/12/2005

Buxheti

€106,144

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Petrit Tahiri

I.M.PACT

Përshkrimi i projektit

Projekti I.M.PACT ishte një iniciativë për Evropën Juglindore me qëllim të zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese për projektet e Edukimit për Qytetari Demokratike (EDC), duke prezantuar dhe shpërndarë një metodologji të plotë për planifikimin e projekteve pjesëmarrëse dhe vetëvlerësimit. Duke përfshirë gjashtë institucione përfituese dhe partnerë nga gjashtë vendet pjesëmarrëse - Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Kosova, Moldavia, Rumania dhe Serbia - projekti është zhvilluar për t'iu përgjigjur nevojës për ngritjen e kapaciteteve në hartimin dhe menaxhimin e projekteve, e cila është identifikuar në Raportin e Monitorimit i Grupit të EDC. Projekti gjithashtu ka synuar zhvillimin e "kulturës së vlerësimit" si një mjet për sigurimin e cilësisë në realizimin e projekteve për Edukimin për Qytetari Demokratike. Aktivitetet në kuadër të projektit ishin:
 • Trajnimi i përfaqësuesve nga institucionet partnere;
 • Zhvillimi i materialeve të trajnimit dhe përkthimi i tyre në gjuhët e vendeve partnere;
 • Përzgjedhja e trajnerëve nga secili vend pjesëmarrës;
 • Trajnimi i trajnerëve në planifikimin e projekteve pjesëmarrëse dhe vetëvlerësim;
 • Përzgjedhja e trajnerëve të çdo vendi pjesëmarrës dhe dhënia e trajnimeve;
 • Ndjekja e aktiviteteve në çdo shtet partner;
 • Takimi i grupit të referencave dhe sesione të vetë-vlerësimit.

Periudha e implementimit

01/09/2004 deri 31/12/2005

Buxheti

Partnerët dhe Donatorët

Swiss Development Cooperation (SDC)

Personeli

Petrit Tahiri

Edukimi për të Drejtat e Fëmijës

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i këtij projekti ishte avancimi i të drejtave të fëmijëve në Kosovë, duke ndërtuar kapacitetet lokale për t'u marrë me të drejtat e fëmijëve në sistemin arsimor dhe duke sjellë të drejtat e fëmijëve në agjendën politike. Komponentët kryesorë të projektit ishin: 1) Ndërtimi i kapaciteteve lokale për trajnim; 2) Krijimi i kapaciteteve për këshillim të të drejtave të fëmijëve në shkollat fillore; 3) Përmirësimi i gjendjes së drejtave të fëmijës në shkolla; 4) Zhvillimi i një kurrikule të të drejtave të fëmijës në Fakultetin e Edukimit; 5) Rritja e ndërgjegjësimit publik për të drejtat e fëmijëve. Ky projekt ka kontribuar në ndërtimin e një kapaciteti efektiv në kuadër të sistemit arsimor:
 • 49 trajnerë për të drejtat e fëmijëve janë trajnuar,
 • 1.200 mësimdhënësve janë trajnuar si këshilltarë të të drejtave të fëmijëve në shkolla,
 • 500 komitete shkollore mbi të drejtat e fëmijëve janë themeluar,
 • 3 libra janë botuar,
 • U zhvillua kurrikula e të drejtave të fëmijëve për Fakultetin e Edukimit .

Periudha e implementimit

01/11/2003 deri 31/10/2006

Buxheti

€345,765

Partnerët dhe Donatorët

Trocaire-Ireland

American Bar Association

SOROS Foundation

UNICEF

Personeli

Ardita Kabashi