Projektet

KRAEYN 3

Përshkrimi i projektit

Projekti ka për qëllim  zgjerimin dhe forcimin e rrjetit KRAEEYN ( Rrjeti i Kosovës për Edukimin e Hershem te komuniteteve Rome Ashkali dhe Egjiptas), rrjet ky i profesionistëve dhe para-profesionistëve që kontribuojnë  në Zhvillimin në Fëmijërinë e Hershme të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë. Ky rrjet është themeluar duke u bazuar në konceptin “Romani Early Years Network (REYN)”, iniciuar nga Asociacioni Ndërkombëtar Hap pas Hapi (International Step by Step Association - ISSA). Deri më tani rrjeti KRAEYN ka si anëtarë individ dhe organizata të cilët avokojnë për mirëqenien e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian dhe për përfshirje në edukim cilësorë dhe gjithëpërfshirës. Nga tetori i vitit 2018 zhvillohet faza e tretë të projektit KRAEEYN. Synim kryesor i kësaj faze të KRAEEYN është rritja e numrit të anëtarëve të ri jo vetëm nga fusha e edukimit, por edhe mirëqenia dhe shëndetësia dh ofrimi i mundësive të zhvillimit profesional.  Projekti vazhdon të ofrojë përkrahje për anëtarët e KAEEYN-it dhe do t’i ndihmojë ata të organizojnë një numër të aktiviteteve për ngritjen e vetëdijes, mirëqenies dhe edukimit për të mirën e  fëmijëve rom, ashkli, egjiptian dhe të tjerët.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/10/2019
aktuale

Buxheti

$ 93,703

Partnerët dhe Donatorët

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

RRITJA E PËRFSHIRJES NË EDUKIMIN PARASHKOLLOR DHE FILLOR

Përshkrimi i projektit

Objektiva e përgjithshme: Projekti ka për qëllim të përmirësojë rezultatet e Zhvillimit të fëmijërisë së hershme dhe vijimin e shkollimit nga fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian të moshës 4-6 dhe 6-8 vjeç nga gjashtë lagje të Komunës së Prizrenit, duke punuar me dy shkolla në dy lokacione; duke përmirësuar aftësitë prindërore të prindërve; duke forcuar lidhjen midis prindërve dhe institucionet parashkollore dhe shkollore; duke zgjeruar qasjen në shërbimet e integruara të ZhFH-së dhe ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimit. Grupi i synuar: Përfitues të drejtpërdrejt do të jenë fëmijët rom, ashkali dhe egjiptian të moshës 4-6  dhe 6-8 nga lagjet: Edit Durham, Janine, Xheladin Hana, Bazhdarane, Jenimahall, Qyrtmahall. Komponentët dhe aktivitetet:
 • Komponenti 1: Përmirësimi i qasjes në shërbimet kryesore ZhFH-së
 • Aktiviteti 1.1: Adresimi i barrierave financiare dhe vijimit të shkollimit
 • Aktiviteti 1.2: Lehtësimi i qasjes, regjistrimit dhe vijueshmërisë të fëmijëve në nivel parashkollor nëpërmjet identifikimit, rekrutimit dhe trajnimit të ndërmjetësve të shkollës.
 • Komponenti 2: Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të ZhFH-së
 • Aktiviteti 2.1: Bibliotekat e lodrave që mbulojnë 6 lokacione
 • Aktiviteti 2.2: Fuqizimi i shërbimeve parashkollore dhe parafillore (ngritja e kapacitetit të edukatorëve për të ofruar edukim me fëmijët në qendër) Aktiviteti 2.3. Matja e vazhdueshme e zhvillimit të fëmijëve (IDELA)
 • Komponenti 3: Zgjerimi i qasjes në arsimin fillor cilësor
 • Aktiviteti 3.1: Informimi dhe regjistrimi për arsimin fillor të klasave 1 dhe 2, duke përfshirë fëmijët e kthyer
 • Aktiviteti 3.2: Mbështetje për fëmijët e regjistruar në shkollën fillore dhe ndjekjen e zhvillimit, si dhe përgatitjen e planeve individuale
 • Aktiviteti 3.3: Puna me vullnetarët
 • Komponenti 4: Përmirësimi i aftësive prindërore dhe praktikave për prindërit nga komunitetet
 • Aktiviteti 4.1: Trajnimi i shkrim-leximit për nënat nga komunitetet (përshtatja e qasjes “Tregimi yt", në lokalitetet e respektuara)
 • Aktiviteti 4.2: Lidhja Shtëpi-Shkollë-Komunitet
 • Aktiviteti 4.3: Platforma e shkollave fillore nga Komuna e Prizrenit

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/12/2018
aktuale

Buxheti

Partnerët dhe Donatorët

Roma Education Fund (REF)

Personeli

Petrit Tahiri

Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës

Përshkrimi i projektit

Promovimi dhe Mbrojtja e të Drejtave të Fëmijës Objektiva e përgjithshme: Të krijohen mjedise miqësore dhe pa dhunë për fëmijët nëpër shkollat e Kosovës përmes veprimeve të synuara të organizatave të shoqërisë civile dhe komuniteteve lokale për promovimin e të drejtave të fëmijës. Objektiva specifike: Të fuqizohen komunitetet lokale për ta përmirësuar masën e mbrojtjes së fëmijëve nëpër shkolla përmes ngritjes së vetëdijes, ndërmjetësimit dhe zgjidhjes paqësore të konflikteve. Aktivitetet:
 • Ngritja e një platforme on line për ngritjen e vetëdijes për të drejtat e fëmijës dhe masat për mbrojtjen e tyre.
 • Zhvillimi i materialeve informuese për fëmijë, prindër, mësimdhënës dhe publikun e gjerë.
 • Organizimi i garës mediale për artikullin më të mire për të drejtat e fëmijës..
 • Organizimi i Konferencës Rajonale për të Drejtat e Fëmijës.
 • Zgjedhja e 10 OJQ-ve lokale për të punuar me 40 shkolla të viseve rurale.
 • Organizimi i trajnimeve për të drejtat e fëmijës dhe për ndërmjetësimin nga bashkëmoshatarët për OJQ-të, fëmijët, prindërit dhe mësimdhënësit.
 • Organizimi i vizitave studimore për OJQ-të dhe përfaqësuesit e shkollave në Klubet e Bashkëmoshatarëve dhe Ndërmjetësimit në Maqedoni dhe Shqipëri.
 • Monitorimi dhe ndihma e OJQ-ve lokale në përkrahje të shkollave për zbatimin e politikave për mbrojtjen e fëmijëve..
 • Mbledhja e shembujve-praktikave më të mira nga shkollat e synuara dhe publikimi i tyre.
Përfituesit:
 1. 15,000 nxënës nga 40 shkolla fillore dhe të mesme të ulëta
 2. Prindërit e tyre
 3. Rreth 1,000 mësimdhënës nga 40 shkollat e përzgjedhura
 4. 10 Organizata Jo Qeveritare
 5. Komuniteti në përgjithësi
  Implementues: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) & Forum ZFD

Shiko projektin

Periudha e implementimit

03/04/2017
aktuale

Buxheti

€ 272,450.00

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Ardita Kabashi

Iniciativa e Kosovës për Integrim 2020- KOSINT 2020

Përshkrimi i projektit

Projekti “Iniciativa e Kosovës për Integrim 2020 - KOSINT 2020” synon përmirësimin e qasjes së komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në arsim, punësim dhe mirëqenie sociale, duke kontribuar në përmbushjen e zotimeve të Qeverisë së Kosovës përmes inkurajimit të pjesëmarrjes së organizatave të shoqërisë civile në monitorimin e reformave sektoriale, në zhvillimin e politikave dhe në planifikim buxhetor. KOSINT 2020 financohet nga Roma Initiatives Office (RIO) në kuadër të Fondacionit për Shoqëri të Hapur dhe zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në bashkëpunim me Ballkan Sunflowers Kosova (BSFK), Roma & Ashkalia Documentation Center (RAD Center) dhe Syri i Vizionit. Periudha e zbatimit të projektit është 36 muaj, 1 janar 2017 – 31 dhjetor 2020. Projekti ka tre komponente thelbësore:
 1. Ndërtimi i kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile për pjesëmarrje në monitorimin e reformave sektoriale, në zhvillimin e politikave dhe në planifikim buxhetor;
 1. Monitorimi i reformave sektoriale në Arsim, Punësim dhe Mirëqenie Sociale, në kuadër të zotimeve të Qeverisë për përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian;
 1. Zhvillimi i politikave dhe avokimi përmes ndikimit të organizatave të shoqërisë civile në politikat e reformave të Arsimit, Punësimit dhe Mirëqenies Sociale, në interes të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian.
Pjesë thelbësore e KOSINT 2020 është krijimi i një rrjeti të organizatave të shoqërisë civile, të cilat kontribojnë në përfshirjen e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në sferat e arsimit, punësimit dhe mirëqenies sociale në Kosovë. Ky Rrjet do të zgjerojë impaktin e secilës organizatë dhe do të garantojë shtrirje më të gjerë të aktiviteteve në drejtim të monitorimit dhe avokimit për çështje të komuniteteve. Anëtarët e rrjetit do të luajnë rol të rëndësishëm në proceset e vendimmarrjes në aspektin e harmonizimit të vazhdueshëm të aktiviteteve të projektit KOSINT 2020 me nevojat në zhvillim të komuniteteve të lartcekura. Kosovo Education and Employment Network (KEEN), një koalicion i organizatave të shoqërisë civile me përvojë disavjeçare, do të ofrojë përkrahje të vazhdueshme për KOSINT 2020 me trajnime dhe ekspertizë në aspektin e kapaciteteve të monitorimit dhe ndërtimit të politikave.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/01/2017
aktuale

Buxheti

$470,257

Partnerët dhe Donatorët

Roma Initiatives Office (RIO)

Personeli

Së bashku për barazi në Fëmijërinë e Hershme

Përshkrimi i projektit

Ky projekt është faza e dytë e projektit "Së bashku -. Mbështetje për integrimin e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptianë në edukimin parashkollor". Projekti synon të përmirësojë rezultatet e Zhvillimit të fëmijërisë së  hershme dhe gatishmërinë për të vijuar mësimin për fëmijët rom në nevojë kryesisht të moshës 4-6 në 4 vende duke përmirësuar aftësitë prindërore të prindërve të tyre, forcimin e lidhjes mes prindërve dhe institucioneve parashkollore, zgjerimin e qasjeve në shërbimeve të integruara në zhvillimin e fëmijërisë të hershme dhe ngritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies. Përveç kësaj, me partnerët e zgjedhur përkatës projekti synon të mbështesë përmirësimin e gjendjes Zhvillimit të fëmijërisë së hershme të fëmijëve romë në tërë Kosovën duke avokuar në nivel kombëtar për mirëqenien dhe të drejtat për arsim cilësor. Aktivitetet dhe komponentët e projektit: Komponenti 1: Përmirësimi i pjesëmarrjes në shërbimet e rregullta për Zhvillimin e fëmijërisë së hershme Qëllimi i kësaj komponentë është për të eliminuar barrierat ekzistuese për qasje të shkollimit para-fillor dhe pjesëmarrjen e fëmijëve romë të moshës 4-6 në lokalitetet e caktuara duke zgjeruar qasjen në edukimin parashkollor, sigurimin e bështetjes material të bazuar në nevoja, sigurimi i mobilieve dhe materialeve pedagogjike për të rinovuar klasat parashkollore dhe komunikimi intensiv dhe puna me prindërit e komuniteteve RAE përmes ndërmjetësve para fillorë dhe fushatave informuese. Komponenti 2: Përmirësimi i aftësive prindërore të prindërve romë Qëllimi i kësaj komponente është përmirësimi i aftësive dhe praktikave të prindërve (nënave, në veçanti) të fëmijëve romë të moshës 4-6 në lokalitetet e përzgjedhura përmes trajnimit formal shkrim-leximit dhe mësimit të tregimit (Tregimi Yt); Mësime me prindërit e shkollës për ndërtimin e vetëdijes dhe aftësive për të zbatuar praktika të mira prindërore (ngjarje të Komunitetit me prindërit për zhvillimin në fëmijërinë e hershme, shëndetësi dhe arsim); dhe rritjen e ndërveprimit të prindërve me institucionet para fillorë. Komponenti 3: Përmirësimi i kualitetit të shërbimeve për zhvillimin e fëmijërisë së hershme Qëllimi i kësaj komponente është përmirësimi i  cilësinë së mësimdhënies dhe të nxënit e fëmijëve romë në arsimin parashkollor duke forcuar kapacitetet e edukatorëve për të siguruar edukimin e fëmijëve në qendër nëpërmjet trajnimeve të përshtatura për edukimin e fëmijëve në qendër dhe gjithëpërfshirës dhe shërbimet e rregullta të mentorimit në terren. Komponenti 4: Avokimi për të drejtën e arsimit cilësor për fëmijët romë Qëllimi i kësaj komponente është krijimi i iniciativave avokuese për ngritjen e vetëdijes për përfitimet e përfshirjes së fëmijëve romë në programet e fëmijërisë së hershme. Iniciativa avokuese në bashkëpunim me KRAEEYN - do të synojë shoqërinë në tërësi, kryesisht vendimmarrësit në nivel lokal dhe kombëtar për të krijuar një kuadër më të favorshëm të arsimit në Kosovë.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/09/2016
aktuale

Buxheti

€ 171,728

Partnerët dhe Donatorët

Roma Education Fund (REF)

Personeli

EU-SIMRAES II

Përshkrimi i projektit

Objektivi i përgjithshëm i EU-SIMRAES II është të mbështesë Qeverinë e Kosovës në zhvillimin e shoqërisë demokratike dhe shumëetnike duke zbatuar strategjinë e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian dhe planin e sa të veprimit. Objektivi specifik i projektit është të sigurohet qasje e drejtë e fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin parafillor, fillor dhe të mesëm duke përmirësuar regjistrimin, vijueshmërinë dhe arritjet e fëmijëve përmes mbështetjes së ofruar në komunitet dhe asaj financiare.   Aktivitetet e komponentës së parë e cila implementohet nga KEC:
 • Mbështetet operimi i 10 qendrave mësimore.
 • Bëhet vetëdijesimi i prindërve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për të regjistruar fëmijët me kohë në shkollë.
 • Ofrohet mbështetje logjistike fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian për të  vijuar arsimin parafillor.
 • Ofrohet mentorim individual dhe ndihmë në detyra të shtëpisë për fëmijët e moshës shkollore dhe atyre të kthyer.
 • Organizohet trajnim kundër paragjykimeve për mësimdhënësit dhe prindërit, dhe ofrohet mentorim/këshillim për të siguruar zbatimin e kompetencave të marra.
 • Organizohen ngjarje lokale për të ndihmuar integrimin më të mirë të fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në nivelin shkollor.
Rezultatet e pritura:
 • Përfshirje e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian prej 10 lokacioneve të shënjestruara në arsimin parafillor, fillor dhe të mesëm dhe përmirësim i rezultateve të të nxënit të tyre.
 • Qasje dhe vijueshmëri e përmirësuar e fëmijëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin e mesëm të lartë dhe përmirësim i kapaciteteve të tyre për të përfituar nga arsimi i lartë
 • Organizatat që punojnë në fushën e arsimimit të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian përmirësojnë kapacitetin e tyre për t’u ofruar shërbime cilësore anëtarëve të komuniteteve të tyre.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/04/2016
aktuale

Buxheti

€1,300,000

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Drilon Krasniqi

Rritja e përfshirjes sociale përmes edukimit

Përshkrimi i projektit

Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është: Avancimi i përfshirjes sociale në fushën e arsimit, përmes përmirësimit të reagimit institucional dhe shërbimeve më të mira për komunitetet e margjinalizuara, Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar. Synimi i përgjithshëm i këtij projekti është: Avancimi i përfshirjes sociale në fushën e arsimit, përmes përmirësimit të reagimit institucional dhe shërbimeve më të mira për komunitetet e margjinalizuara, Rom, Ashkali dhe Egjiptian. Projekti financohet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit të bashkëpunimit ndërkufitar.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

15/12/2015
aktuale

Buxheti

€94.297

Partnerët dhe Donatorët

Bashkimi Evropian

Personeli

Petrit Tahiri

Akademia e Kosovës për EDQ dhe EDNj

Përshkrimi i projektit

Akademia e Kosovës për Edukimin për Qytetari Demokratike dhe Edukimin për të Drejtat e Njeriut (EDQ/EDNJ) është një trajnim në fushën e Edukimit për Qytetari Demokratike dhe Edukimit për të Drejtat e Njeriut, i organizuar bashkërisht nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), Drejtoria Komunale e Arsimit (DKA) në Prishtinë, Këshilli i Evropës (CoE) dhe European Wergeland Centre (EWC). Akademia ka pasur për qëllim forcimin e kulturës demokratike në shkollat e komunës së Prishtinës duke trajnuar profesionistët e edukimit dhe aktorët komunitarë, si dhe duke zhvilluar më tej kapacitetin e tyre për ta zbatuar dhe promovuar EQD/EDNj në shkollat dhe komunitetet e tyre. Aktivitetet dhe të arriturat kryesore të projektit ishin:
 • Hartimi i konceptit dhe formatit të Akademisë
 • Thirrja për aplikime dhe procesi i përzgjedhjes
 • Takimi përgatitor për Akademinë
 • Trajnimi pesëditor
Rezultatet e pritura të Akademisë ishin që të:
 1. Lehtësojë ndarjen e përvojave dhe praktikave të mira në fushën e EQD/EDNj
 2. Mbështetë pjesëmarrësit në zhvillimin dhe zbatimin e projektit shkollor
 3. Inkurajojë bashkëpunimin dhe partneritetin mes aktorëve të ndryshëm të  përfshirë në edukim dhe në mes të shkollave pjesëmarrëse
 4. Mbështetë krijimin e një rrjeti të profesionistëve që promovojnë EQD/EDNj
 5. Lehtësojë zbatimin e Kartës së Këshillit të Evropës për EQD/EDNj dhe përdorimin e materialeve të Këshillit të Evropës në nivelin lokal.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/12/2015
aktuale

Buxheti

€12,300

Partnerët dhe Donatorët

Këshilli i Evropës

Personeli