Projektet

Grantet për Zhvillimin e Shkollave

Përshkrimi i projektit

Qeveria e Kosovës ka marrë një kredi nga Banka Botërore për të implementuar Projektin për Përmirësimin e Sistemit të Arsimit në Kosovë (ESIP) i cili ka për qëllim të mbështes reformat në sektorin e arsimit të Kosovës. Grantet për Zhvillimin e Shkollave (GZhSh) është nën-komponent i projektit ESIP i cili implementohet nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) nëpërmjet Qendrës për Arsim të Kosovës (KEC). Projekti për Grantet për Zhvillimin e Shkollave (GZhSh) ka për qëllim forcimin e kapaciteteve të shkollave që financohen me fonde publike që t’i planifikojnë dhe t’i menaxhojnë burimet si dhe ta promovojnë angazhimin qytetar përmes pjesëmarrjes së mësimdhënësve, prindërve dhe komunitetit në planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e aktiviteteve të shkollës. Ky nën-komponent do të vazhdojë t’i ngritë kapacitetet e drejtuesve të shkollave në planifikim, menaxhim të financave, prokurim dhe monitorim pas një përvoje të mirë në kuadër të projektit të kaluar (IDEP) ku patën përfituar grante rreth 207 shkolla. Në mënyrë të veçantë, objektivat e nën-komponentit të GZhSh-ve janë:
 • forcimi i sistemit të planifikimit zhvillimor të shkollave;
 • përkrahja e shkollave të përzgjedhura fillore për të përgatitur dhe zbatuar plane shumëvjeçare për zhvillimin e shkollave (PZhSh), si dhe ofrimi i trajnimeve për menaxhim, planifikim dhe vetëvlerësim; dhe
 • financimi i shkollave, të cilat i përmbushin kriteret, me grante për zhvillimin e shkollave (GZhSh) në shumën në barasvlerë prej 9,000 deri 15,000 dollarëve amerikanë (afërsisht 8,500 deri 14,000 euro) për shkollat e zgjedhura pa konkurs, dhe me 10,000 dollarë amerikanë (rreth 9,300 euro) për shkollat e zgjedhura me konkurs.
Ndarja e granteve bazohet në kritere që kanë për synim përzgjedhjen e shkollave në viset rurale dhe në zonat e thella, të cilat kanë proporcion më të lartë të grupeve me probleme socio-ekonomike. Shkollat që përzgjidhen pritet të përgatitin PZhSh, në të cilat e paraqesin strategjinë e tyre për përmirësimin e cilësisë së veprimtarisë së mësimdhënies dhe mësim-nxënies në shkollat e tyre, dhe në bazë të së cilave do të financohen në kuadër të skemës së GZhSh-ve. Të përzgjedhura janë 140 shkolla fillore dhe të mesme të ulëta (klasat 0-9), të cilat nuk kanë përfituar grante në kuadër të projektit të mëparshme për Zhvillimin institucional të arsimit (IDEP), dhe të cilat do të mund të përfitojnë grante pa konkurs në kuadër të metodës me përzgjedhje. Edhe 20 shkolla të tjera fillore dhe të mesme të ulëta prej zonave rurale dhe urbane (klasat 0-9), të cilat kanë përfituar më parë grante në kuadër të projektit IDEP, do të mund të dorëzojnë projekt-propozime në kuadër të skemës paralele të granteve përmes konkursit apo konkurrencës. GZhSh-të do të ndërlidhen, për aq sa është e mundur, me reformat aktuale, si me trajnimin e mësimdhënësve për ta mbështetur procesin e certifikimit apo të vlerësimit të nxënësve (të cilat janë pjesë e komponentit 2 të projektit ESIP). Puna do të bashkërendohej edhe me nismat e përkrahura nga partnerë të tjerë zhvillimor në fushën e arsimit. Shkollat me konkurs nuk do t’i nënshtrohen kritereve paraprake të përzgjedhjes sikur shkollat pa konkurs. Megjithatë, ato duhet të jenë përfituese paraprake në kuadër të projektit IDEP dhe se mund të jenë si rurale ashtu edhe urbane. Grantet jepen kryesisht në bazë të meritës, d.m.th. në bazë të cilësisë së projekt-propozimeve të tyre.    

Shiko projektin

Periudha e implementimit

05/06/2017
aktuale

Buxheti

€ 277,671.80

Partnerët dhe Donatorët

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT)

Banka Botërore

Personeli

Melinda Mula

Përkrahje Adoleshentëve pas Mësimit të Rregullt (ASSET)

Përshkrimi i projektit

Programi i USAID-it “After School Support for Teens” (ASSET) – “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” është program 5-vjeçar që menaxhohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në partneritet me FHI 360 dhe Crimson Capital Corp. Qëllimi kryesor i Programit është zhvillimi i shkathtësive për punësim dhe ndërmarrësi tek të rinjtë duke krijuar botëkuptim pozitiv për të ardhmen e tyre. Motoja e Programit është “Përgatitja e të rinjve të Kosovës për jetë dhe punë në shekullin 21”. Aktivitetet që do të realizohen nga ky Program janë:
 1. Zhvillimi i Kompetencave për jetë dhe punë
Programi mbështet zbatimin e Kornizës Kurrikulare të Kosovës dhe Kurrikulës Bërthamë për klasat 10-12, në veçanti duke ofruar përkrahje në fushën “Jeta dhe puna” e cila përfshin këshillim dhe orientim për karrierë, teknologji (përfshirë TIK-un), dhe edukimin për punë e ndërmarrësi. Për të përkrahur shkollat në zbatimin e projekteve praktike, Programi do t’i ndihmojë ato të themelojnë “Qendrat për karrierë dhe ndërmarrësi” me hapësirat e quajtura “Makerspaces” (hapësira kreative), që mund të shfrytëzohen gjatë dhe pas orarit mësimor.
 1. Përkrahja edukimit për karrierë dhe ndërmarrësi në shkolla
Programi synon të përkrahë Ministrinë e Arsimit dhe shkollat në zbatimin e kurrikulës për edukim në karrierë dhe ndërmarrësi për klasat 10-12. Kjo do të përfshijë zhvillimin e instrumenteve vlerësuese për rezultatet e pritura mësimore, kurs të akredituar për mësimdhënës, burime dhe materiale mësimore, trajnimin e mësimdhënësve, dhe bashkëpunimin me partnerë për promovimin e “Qendrës virtuale të karrierës”, portal online për karrierë, në dispozicion për të rinjtë dhe prindërit e tyre brenda dhe jashtë sistemit shkollor.
 1. Lidhja e shkollave me punëdhënës dhe komunitet
Në bashkëpunim me partnerët, Programi synon të angazhojë bizneset dhe ndërmarrësit e interesuar që të përkrahin nxënësit në zhvillimin e shkathtësive për punë përmes projekteve dhe përvojës praktike. Aktiviteti i Programit “Adopto një aset” ka për qëllim t’u mundësojë bizneseve brenda dhe jashtë Kosovës të përkrahin nxënës të ndryshëm duke iu ofruar përvojë pune, praktikë, këshilla për karrierë dhe mentorim. Aktiviteti “Harta e të rinjve për komunitetin” do të angazhojë të rinjtë dhe të rriturit në identifikimin e burimeve, nevojave dhe mundësive në komunitet. Harta e të rinjve është aktivitet i orientuar në veprim ku të rinjtë hulumtojnë komunitetin e tyre përmes anketimeve dhe reflektimit mbi informacionet e dhëna. Përfshirja e të rinjve në këto aktivite i pajis ata me shkathtësi të cilat u mundësojnë të bëhen agjentë të ndryshimit dhe kontribues produktiv në komunitetin e tyre.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/06/2017
aktuale

Buxheti

$ 3,452,538

Partnerët dhe Donatorët

USAID

FHI 360

Crimson Capital

Personeli

Valmira Haxhaj Gushlla

FACE (Familjet dhe Fëmijët në Arsim)

Përshkrimi i projektit

Projekti FACE (Familjet dhe fëmijët në arsim) është projekt arsimor që synon të mbështesë fëmijët nga një mjedis i pa favorizuar, me qëllim për ti bërë të vetëdijshëm për kompetencat e tyre. Projekti FACE përkrahet nga IPE Universitetiti i Edukimit të Mësimdhënësve, Zyrih. Zbulimi i vetvetes dhe çfarë jemi në gjendje të bëjmë është hapi i parë drejt një koncepti pozitiv. FACE u ofron nxënësit shumë detyra të përshtatshme për moshën për ta bërë këtë. Gjithashtu inkurajon nxënësit që të paraqesin veten dhe aftësitë e tyre tek të tjerët dhe, më e rëndësishmja, përpiqet të përfshijë prindërit. Për mësuesit kjo është një mundësi e mrekullueshme për të njohur më mirë nxënësit dhe familjet e tyre. Duke u mësuar në mënyrë aktive aftësitë jetësore dhe vetë-kompetencat, projekti përpiqet të rrisë vetëvlerësimin e nxënësve dhe t'i bëjë ata të njohin rëndësinë e arsimit. Programi FACE promovon cilësinë e jetesës dhe të mësuarit së bashku në një mjedis multi-kulturor dhe multietnik. Materiali mësimor përfshin tre broshura që merren me çështje të identitetit, aftësive, talenteve dhe interesave, emocioneve dhe trashëgimisë: 1) Mosha 4 - 6: FACE 1 - Zhvilloni vetëvlerësimin tuaj dhe luani së bashku 2) Mosha 7 - 9: FACE 2 - Zhvilloni vetëvlerësimin tuaj dhe festoni së bashku 3) Mosha 10 - 12: FACE 3 - Zhvilloni vetëvlerësimin tuaj dhe punoni së bashku IPE Në bashkëpunim me KEC-in kanë prezantuar programin FACE në dy shkolla dhe 4 qendra mësimore në Kosovë. 50 mësimdhënës dhe fasilitatorë janë trajnuar paraprakisht para fillimit të projektit.  

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/01/2017
aktuale

Buxheti

€ 20, 000

Partnerët dhe Donatorët

Zurich University of Education (PHZH)

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri

Më mëso mua (School Me)

Përshkrimi i projektit

Qëllimi i këtij projekti është aftësimi i mësimdhënësve për të zhvilluar kompetencat e të nxënit të nxënësve të përcaktuara në Kornizën e Kurrikulës së Kosovës përmes shfrytëzimit të plaformës digjitale SchoolMe (Më mëso mua), si dhe të burimeve të tjera online në procesin mësimor. Aktivitetet kryesore të projektit përfshijnë:
 1. Përzgjedhja e 15 shkollave nga vendet e ndryshme të Kosovës për të zbatuar projektin Më mëso mua (SchoolMe)
KEC në bashkëpunim me MASHT do të bëjnë hartimin e kritereve për përzgjedhjen e 15 shkollave në të cilat do të pilotohet projekti. Disa nga kriteret që do të merren parasysh gjatë përzgjedhjes së shkollave janë shpërndarja gjeografike e tyre (shkolla nga viset urbane dhe rurale të qyteteve të ndryshme të Kosovës), madhësia e shkollave (të mëdha dhe të vogla), mundësitë e qasjes në internet, gatishmëria e drejtorëve dhe mësimdhënësve për zbatimin e risive në procesin mësimor, gatishmëria e DKA për bashkëfinancim, etj. Pas hartimit të kritereve, KEC do të bashkëpunojë me DKA për të përgatitur listën e shkollave në të cilat do të pilotohet ky projekt.
 1. Themelimi i një grupi me koordinatorë shkollorë për zbatim të projektit
KEC do të themelojë një grup prej 15 veta, me nga një përfaqësues për secilën shkollë, i cili do të koordinojë bashkëpunimin në mes të KEC dhe shkollës përkatëse gjatë zbatimit të projektit. Grupi me koordinatorë shkollorë do të takohet në baza periodike në KEC për të diskutuar lidhur me mbarëvajtjen e zbatimit të projektit në shkollat e tyre. Po ashtu grupi do të jetë përgjegjës për krijimin e një rrjeti të shkollave që zbatojnë projektin SchoolMe, si dhe për publikimin e rasteve të suksesshme të zbatimit të projektit në shkolla.
 1. Përgatitja e manualit të trajnimit për ndërtimin e kapaciteteve të shkollave për shfrytëzimin e platformës digjitale
KEC në bashkëpunim me përfaqësuesit e SchoolMe do të përgatisë modulin e trajnimit për ndërtimin e kapacitetit të shkollave për shfrytëzim të platformës digjitale, si dhe për përgatitjen e materialeve që do të pasurojnë atë. Moduli do të përgatitet për të përfshirë tema të ndryshme që do të prezantohen gjatë një trajnimi 3-ditor, i cili do të organizohet me përfaqësues të shkollave pjesëmarrësve në projekt.
 1. Ndërtimi i kapaciteteve të shkollave për përdorimin e platformës digjitale dhe pasurimin e saj
KEC në bashkëpunim me drejtorët e shkollave pjesëmarrëse në projekt do të përzgjedhë nga 25 mësimdhënës për secilën shkollë pjesëmarrëse në projekt për të marrë pjesë në trajnimin 3-ditor që do të organizohet në kuadër të projektit. Trajnimi do të mundësojë aftësimin e mësimdhënësve për shfrytëzimin e platformës digjitale, si dhe për përgatitje të materialeve që do të mundësojnë pasurimin e saj. Trajnimet do të organizohen në bazë shkolle me qëllim që të fuqizohet bashkëpunimi ndërmjet kolegëve për zbatim të platformës digjitale dhe pasurim të saj. Mësimdhënsit e trajnuar do të ndihmojnë mësimdhënësit e tjerë të shkollës së tyre për të përdorur pltaformën digjitale gjatë procesit mësimor.
 1. Anëtarësimi i shkollave në platformë digjitale
KEC në bashkëpunim me drejtorët e shkollave do të mbledhë të dhënat e mësimdhënësve dhe të nxënësve në një databazë dhe do t’ia dorëzojë ato përfaqësuesve të SchoolMe për të mundësuar lidhjen e tyre me platformën digjitale. Po ashtu, KEC do të kujdeset që përfaqësuesit e SchoolMe të bëjnë anëtarësimin në platformën digjitale SchoolMe të të gjithë mësimdhënësve dhe të 500 nxënësve të 15 shkollave pjesëmarrëse në projekt deri në fund të gushtit 2016, në mënyrë që të mundësohet shfrytëzimi i platformës me rastin e fillimit të vitit shkollor 2016/2017 dhe vazhdimi i shfrytëzimit të saj gjatë vitit shkollor 2017/2018.
 1. Hartimi i kornizës së monitorimit
Shfrytëzimi i platformës digjitale në procesin mësimor realizohet për herë të parë në Kosovë, prandaj është më rëndësi të veçantë të sigurohet monitorimi i këtij procesi në mënyrë që të përcillet zbatimi i tij. Për këtë arsye në kuadër të projektit do të hartohet një kornizë e monitorimit, e cila do të përmbajë metodologjinë e monitorimit, instrumentet, periudhat e monitorimit, si dhe format e raportimit. Monitorimi i shfrytëzimit të platformës digjitale në procesin mësimor ka rëndësi të jashtëzakonshme, sepse siguron informacion se sa ndikon ajo në krijimin e një klime më të përshtatshme gjatë procesit mësimor, në motivimin e nxënësve për të nxënë, si dhe në zhvillimin e kompetencave të caktuara të nxënësve.
 1. Organizimi i procesit të monitorimit të shkollave pjesëmarrëse në projekt
Në bazë të kornizës së monitorimit, KEC do të organizojë monitorimin e shkollave pjesëmarrëse në projekt. Secila nga 15 shkollat do të monitorohet nga 3 ditë brenda 4 gjysmë-vjetorëve, në mënyrë që të fitohet një informacion i qartë lidhur me përdorimin e platformës digjitale gjatë procesit mësimor nga ana e mësimdhënësve. Monitorimi do të realizohet duke u bazuar në formularët e monitorimit.
 1. Organizimi i vizitës studimore në Moldavi
Shfrytëzimi i platformës digjitale në procesin mësimor është risi në Kosovë, prandaj është mirë që të përfitohet nga përvojat e shteteve që kanë filluar implementimin e projekteve të ngjashme në vendet e tyre. Një rast i mirë është Moldavia, e cila ka realizuar një projekt të financuar nga OSI për përgatitjen e 29 laboratorëve për e-learning. Një ekip prej 5-6 ekspertëve të përbërë nga përfaqësues të KEC, MASHT, të DKA-ve do të qëndrojnë 3-4 ditë në Moldavi në mënyrë që të përfitojnë nga përvoja e këtij vendi në shfrytëzimin e laboratorëve e-learning në procesin mësimor. Rezultatet e pritura:
 • Mësimdhënësit 15 shkollave në Kosovë shfrytëzojnë platformën digjitale SchoolMe në procesin mësimor për të zhvilluar kompetencat e të nxënit të nxënësve që janë pjesë e Kornizës së Kurrikulës së Kosovës.
 • Nxënësit e 15 shkollave në Kosovë zhvillojnë shkathtësitë e shfrytëzimit të platformës digjitale SchoolMe në procesin e të nxënit dhe të vet-vlerësimit të njohurive të fituara përmes testeve online.
 • Mësimdhënësit e shkollave pjesëmarrëse në projekt do të përgatisin modele të mësimeve online për të pasuruar platformën digjitale me përmbajtje mësimore që mundësojnë zbatimin e Konizës së Kurrikulës së Kosovës në fusha të ndryshme mësimore.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

22/03/2016
aktuale

Buxheti

$304,942

Partnerët dhe Donatorët

Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS)

Personeli

Melinda Mula

Zhvillimi i Mendimit Kritik

Përshkrimi i projektit

Objektivat e projektit janë:
 • Zbatimi i teknikave dhe strategjive të programit të MKLSh për të ndihmuar mësimdhënësit në:
 • Krijimin e klasave që nisin ndërveprime të hapura dhe të përgjegjshme;
 • Përdorimin e strukturës mësimore që do të nxisë mendimin kritik dhe mësiminin e pavarur;
 • Përdorimin e teknikave të ndryshme që do të ndihmojnë nxënësit në procesin e fitimit të njohurive të reja;
 • Duke shërbyer si një burim i njohurive për mësuesit e tjerë.
Rezultatet kryesore të projektit: Në 13 vjet të funksionimit Programi ka arritur numrin deri në 6,700 edukatorët të cilët kanë marrë certifikimin për pjesëmarrje (Niveli 1), 274 janë certifikuar si të MKLSh Mësues (Niveli 2) dhe 62 si Trajnerë (Niveli 3). Financimi për shpërndarjen e trajnimit u ngrit nga burime të ndryshme, duke përfshirë Ministrinë e Arsimit, komunat, partnerët e zhvillimit dhe të hyrat vetanake. Gjithashtu, duhet theksuar se një numër i programeve të trajnimit të zhvilluara nga KEC përdorin teknika Programi MKLSh me qëllim të ofrimit të tyre, ndërsa programi në vetvete është pjesë e disa kurseve mësim në Universitetin e Prishtinës. Trajnimi i kapaciteteve
 • Zhvillimi i materialeve dhe udhëzuesit trajnues,
 • Trajnimi i trajnerëve dhe ofrimi i mbështetjes në vend për qëllime të certifikimit,
 • Rrjetëzimi i trajnerëve,
 • Zhvillimi i Sistemit të programit të certifikimit ,
 • Akreditimi i programit të trajnimit me MASHT-in.
Sigurimi i trajnimit
 • Ofrimi i trajnimeve me bazë në shkollë dhe jo në shkollë për mësuesit fillor dhe të mesëm,
 • Ofrimi i trajnimeve për mësuesit e universitetit,
 • Monitorimi në klasë (1-2 klasa për çdo praktikant),
 • Certifikimi i pjesëmarrësve.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/10/2002
aktuale

Buxheti

€1,000,000

Partnerët dhe Donatorët

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT)

UNICEF

Open Society Institute (OSI)

Banka Botërore

Personeli

Melinda Mula

Hap pas Hapi

Përshkrimi i projektit

Hap pas Hapi është një program që promovon mësimin modern dhe qasje të përshtatshme për zhvillim në fëmijërinë e hershme. Programi ka për qëllim të ofrojë mundësi për zhvillim profesional për edukatorët dhe mësuesit, për të siguruar qasje më të lehtë në metoda të reja të punës në klasë dhe në bashkëpunim me familjet dhe me komunitetin, në mënyrë që të ofrojë informacion të ri mbi arsimin në fëmijërinë e hershme dhe për të mundësuar ata që të shkëmbejnë përvojat me kolegët e tyre si në shtëpi  ashtu edhe jashtë vendit. Në këtë program, fëmijët përfitojnë nga qasja e re afirmative në klasë, ata janë aktivë, gëzojnë lirinë e shprehjes dhe interesat e dëshirat e tyre respektohen plotësisht. Programi është zhvilluar në vitin 1994 nga Universiteti Georgetown në Washington DC me financim nga Instituti për Shoqëri të Hapur. Sot, ajo operon në 30 vende dhe është koordinuar nga Shoqata Ndërkombëtare Hap pas Hapi (ISSA), me bazë në Holandë. KEC ka të drejtën e autorit nga ISSA për ofrimin e programit dhe shpërndarjen e materialeve në Kosovë. Programi ka nëntë variacione të ndryshme. Programi u ofrohet mësimdhënësve që punojnë me fëmijët e moshës 0-3 në formë të dy moduleve - trajnimi bazik dhe trajnimi i avancuar. Çdo modul përfshin 24-40 orë e kontaktit dhe monitorimin në klasë, dhe e njëjta vlen edhe për mësuesit që punojnë me fëmijët e moshës 3-6 si dhe për mësuesit e klasëve të para. Ky program ka vetëm një modul qe ofron 40 orë e kontaktit për mësuesit e klasëve të dyta. Monitorimi është një pjesë integrale e Programit dhe paraqet një kërkesë të nevojshme për certifikimin e mësuesve bazuar në standardet e programit. Trajnimit siguron:
 • Trajnimin e mësimdhënësve
 • Monitorimin dhe mbështetjen në klasë
 • Rrjetëzimin e mësuesve
 • Zhvillimin e materialeve trajnuese
Rezultatet kryesore: “Hapi pas Hapi” deri më tani ka trajnuar më shumë se 2.500 edukatorë të institucioneve parashkollore, mësuesit e shkollave fillore, drejtorë, pedagogë në këto institucione, profesorë universitar, studentë, etj Shumica e institucioneve parashkollore janë tashmë të përfshira në rrjetinei institucioneve që zbatojnë plotësisht metodologjinë Hap pas Hapi. Financimi për shpërndarjen e trajnimit u ngrit nga burime të ndryshme, duke përfshirë Ministrinë e Arsimit, komunat, OSI, partnerët e zhvillimit dhe të hyrat vetanake.

Shiko projektin

Periudha e implementimit

01/04/2002
aktuale

Buxheti

€1,500,000

Partnerët dhe Donatorët

Banka Botërore

UNICEF

Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë (MASHT)

Open Society Institute (OSI)

Personeli

Hana Zylfiu-Haziri