Prezantimi i raportit Zbatimi i masave për promovimin e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në vitin 2018

Data e publikimit

DSC_0021

Sot në kuadër të projektit u bë Prezantimi i raportit Zbatimi i masave për promovimin e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në vitin 2018, e që është raport vlerësimi i Strategjisë Sektoriale të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 2018 –2022.

Në këtë prezantim po marrin pjesë përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Agjencionit të Punës të Republikës së Kosovës, zyrtar komunal dhe pjesëtarë të shoqërisë civile.