Kërkesë për ofertë

Data e publikimit

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:

 “Renovimi i  Qendrës Mësimore Roma Mahalla në Mitrovicë” – SIM 15

 

Shkarko dokumnetet këtu:

1. Dosja e tenderit

2. Specifikacionet teknike

 

Ofertat duhet të dërgohen deri më: 3 korrik 2019 në ora 15.00 në në adresën:

Qendra për Arsim e Kosovës

Kompleksi i shkollës “Milleniumi i tretë”

Rr. Isa Kastrati p.n.

10 000 Prishtinë, Kosovë