Kërkesë për ofertë

Data e publikimit

Kërkesë për ofertë 

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:

 Lot 1. Furnizim me naftë per ngrohje

Lot 2. Furnizim me nafte per vetura

 

Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më 23 tetor, 2019 në ora 15.00

Qendra për Arsim e Kosovës

Kompleksi i shkollës “Mileniumi i Tretë”

Rr. Isa Kastrati p.n.

10000 Prishtinë, Kosovë