Kërkesë për ofertë: Furnizim me material për zyrë dhe material shkollor

Data e publikimit

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i 3-të fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  

Furnizim me material shkollor dhe për zyrë 

Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë në këtë vegëz:

Kërkesë për ofertë 

Ofertat duhet të dërgohen në zarf në adresën e cekur më poshtë deri më:

10 nëntor, 2021 në ora 16:00

Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Kompleksi i Shkollës “Mileniumi i Tretë”
Rr. “Qëndresa” Nr.48, Matiçan, 10000, Prishtinë, Kosovë