ContactKompleksi i Shkollës "Mileniumi i Tretë"
rr. "Isa Kastrati", p.n. 10000
Prishtine, Kosove

Tel: 383 38 244 257, 258 203

Fax: 383 38 244 257 ext. 109