Lajmet

 • 23.11.2021

  Kërkesë për ofertë: Furnizim me naftë për ngrohje

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Furnizim me naftë për ngrohje  Të interesuarit mund të shkarkojnë kërkesën për ofertë në këtë vegëz: Këkesa për ofertë Ofertat duhet të dërgohen të mbyllura në zarf në adresën e cekur më poshtë deri…

  Lexo më shumë

 • Capture 5

  17.11.2021

  FTESË PËR PJESËMARRJE: Trajnimi për përfaqësues të OShC dhe shkollave me tematikën Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejta të Njeriut

     Qendra për Arsim e Kosovës – KEC në bashkëpunim me Dvv International – Zyra në Kosovë, organizon Trajnimin për përfaqësues të OShC-ve me tematikën Edukimi për Qytetari Aktive dhe të Drejta të Njeriut që do të mbahet nga data 09-12 dhjetor 2021. Qëllimi i këtij projekti është të rrisë…

  Lexo më shumë

 • 26.10.2021

  Kërkesë për ofertë: Furnizim me produkte ushqimore

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i 3-të fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Furnizim me produkte ushqimore  Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë së bashku me specifikacionet LOT1 dhe LOT2  në  vegëzat më poshtë:  Kërkesë për ofertë LOT1 LOT2 Ofertat…

  Lexo më shumë

 • 26.10.2021

  Kërkesë për ofertë: Furnizim me material për zyrë dhe material shkollor

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) dhe shkolla Mileniumi i 3-të fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:   Furnizim me material shkollor dhe për zyrë  Të interesuarit mund të shkarkojnë Kërkesën për ofertë në këtë vegëz: Kërkesë për ofertë  Ofertat duhet të dërgohen në zarf në adresën…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • Capture

  Studimi i fizibilitetit: Sistemi i menaxhimit të informatave në arsimin e lartë

  Shkarko

  Shqip English
 • Capture 2

  Arsimi i komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në Kosovë

  Shkarko

  Shqip English

Shih të gjitha publikimet