Lajmet

 • Capture final

  28.07.2022

  Thirrje për aplikim: Mobilitete afatshkurtra dhe afatgjate nga Kosova në Poloni

  Të lidhur përmes mobilitetit Mobilitete afatshkurtra dhe afatgjate nga Kosova në Poloni Tetor 2022 - Nëntor 2022 (Afatshkurtër) Tetor 2022 - Janar 2023 (Afatgjatë) Thirrje për aplikim Qendra për Arsim e Kosovës – KEC në bashkëpuni me MeOut Group dhe me përkrahjen e Komisionit Evropian organizon raundin e dytë të…

  Lexo më shumë

 • Capture V

  25.05.2022

  FTESË PËR SHPREHJE INTERESI: PËRZGJEDHJA E 10 SHKOLLAVE PËR PJESËMARRJE NË PROJEKTIN KIST

  Për projektin KIST KIST (Kosovo Innovative Social Transformation / Transformimi shoqëror inovativ në Kosovë)  është projekt njëvjeçar që do të fillojë zbatimin nga 1 qershor 2022, i financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Kosovë dhe zbatuar nga Qendra për Arsim e Kosovës-KEC në partneritet me Dokufest. Qëllimi i…

  Lexo më shumë

 • 22.04.2022

  Ri-shpallje: Kërkesë për ofertë – Shërbime të përkthimit

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Shërbime të përkthimit Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit në këtë vegëz:  Dosja e tenderit Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më: 13 maj, 2022 në ora…

  Lexo më shumë

 • Capture

  28.02.2022

  Ftesë për shkolla fillore dhe të mesme të ulëta për pjesëmarrje në projekt

  Projekti “Mjedis shkollor i digjitalizuar që përkrah të nxënit tërëjetësor për mësimdhënës dhe nxënës”,  i cili zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), me përkrahjen e UNICEF në Kosovë ka për qëllim ofrimin e mbështetjes për transformimin digjital të arsimit që u mundëson mësuesve dhe shkollave të shfrytëzojnë potencialin…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • Capture

  Vlerësimi për të nxënë: Doracak për mësimdhënësit e gjimnazeve

 • Capture

  Mësimdhënia e bazuar në projekte: Doracak për mësimdhënësit e gjimnazeve

Shih të gjitha publikimet