lajmet

 • w2r234

  08.09.2023

  Mundësi punësimi në KEC

  Mundësi punësimi  Pozita: Zyrtar/e i/e burimeve njerëzore Pozita: Zyrtar/e për prokurim dhe kontabilitet Pozita: Koordinator/e për digjitalizim, projekti HEI’25 Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) Fillimit i angazhimit: 1 Tetor 2023 Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni këtu: Zyrtar/e i/e burimeve njerëzore Zyrtar/e për prokurim dhe kontabilitet Koordinator/e…

  Lexo më shumë

 • Certifikata ISO 9001

  28.08.2023

  KEC ricertifikohet për ISO 9001:2015

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) me përkushtim të madh ka vazhduar të punojë në zbatimin dhe avancimin e sistemit të menaxhimit të cilësisë në përputhje me kërkesat që dalin nga standardi ndërkombëtar ISO 9001:2015. Që nga viti 2017, kur është certifikuar për herë të parë e deri më tani,…

  Lexo më shumë

 • 24.08.2023

  FTESË PËR SHPREHJE INTERESI: PËRZGJEDHJA E SHKOLLAVE PËR PJESËMARRJE NË PROJEKTIN “TË RINJTË PËR DIGJITALIZIM”

          Ky projekt përkrahet nga SMART Balkans (Shoqëria Civile për Vlera të Përbashkëta në Ballkanin Perëndimor) dhe ka për qëllim të fuqizojë të rinjtë, familjet dhe komunitetin për të dalluar dhe adresuar rreziqet që burojnë nga interneti dhe për të kontribuar në transformimin digjital shoqëror. Projekti ofron…

  Lexo më shumë

 • 18.08.2023

  THIRRJE PËR APLIKIM: MOBILITET AFATSHKURTËR NË GREQI – (G-VET)

  Ngritja e kapaciteteve në shkollat profesionale (G-VET) Mobilitet afatshkurtër nga Kosova në Greqi                                                        23 Shtator 2023 – 21 Tetor 2023      …

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • Capturee

  GJENDJA DHE CILËSIA E MËSIMIT NË SHKOLLAT E VOGLA DHE NË PARALELET E NDARA

  Shkarko

  Shqip
 • Capture

  Sfida e të dhënave statistikore dhe treguesve në arsimin e lartë në Kosovë

  Shkarko

  Shqip English

Shih të gjitha publikimet