Lajmet

 • 22.04.2022

  Ri-shpallje: Kërkesë për ofertë – Shërbime të përkthimit

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Shërbime të përkthimit Të interesuarit mund të shkarkojnë dosjen e tenderit në këtë vegëz:  Dosja e tenderit Ofertat duhet të dërgohen në adresën e cekur më poshtë deri më: 13 maj, 2022 në ora…

  Lexo më shumë

 • Capture

  28.02.2022

  Ftesë për shkolla fillore dhe të mesme të ulëta për pjesëmarrje në projekt

  Projekti “Mjedis shkollor i digjitalizuar që përkrah të nxënit tërëjetësor për mësimdhënës dhe nxënës”,  i cili zbatohet nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC), me përkrahjen e UNICEF në Kosovë ka për qëllim ofrimin e mbështetjes për transformimin digjital të arsimit që u mundëson mësuesve dhe shkollave të shfrytëzojnë potencialin…

  Lexo më shumë

 • 24.02.2022

  Kërkesë për ofertë: Shërbime teknike të realizimit të podkasteve me tema nga fusha e arsimit

  Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) fton kompanitë e interesuara të paraqesin ofertat e tyre për:  Ofrimi i pajisjeve teknike, ambienteve dhe teknologjisë së nevojshme për realizimin dhe audio-video incizimin e pesë podkasteve (nga 45 minuta) në lidhje me tema nga fusha e arsimit në Kosovë, si dhe ofrimi i…

  Lexo më shumë

 • Capture final

  04.02.2022

  Thirrje për aplikim: Mobilitete afatshkurtra dhe afatgjate nga Kosova në Slloveni

  Të lidhur përmes mobilitetit Mobilitete afatshkurtra dhe afatgjate nga Kosova në Slloveni Lendava, Slloveni 24 prill - 21 maj 2022 (Afatshkurtër)    24 prill -21 korrik 2022 (Afatgjatë)  Thirrje për aplikim Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në bashkëpunim me MeOut Group dhe me përkrahjen e Komisionit Evropian organizon raundin…

  Lexo më shumë


Shih të gjitha lajmet

Programet

 • Përmirësimi i cilësisë së arsimit

  Në këtë kategori kryesisht bëjnë pjesë programet e trajnimit në shërbim për mësimdhënës dhe menaxherë të shkollave, por edhe për profile të tjera të pjesëmarrësve. KEC ka 68 programe të kësaj natyre nëpër të cilat kanë kaluar mbi 30,000 pjesëmarrës. Shumica e këtyre programeve të trajnimit janë zhvilluar në kuadër të projekteve ndërkombëtare dhe janë akredituar nga MASHT.  Zhvillimi i mendimit kritik përmes leximit dhe shkrimit dhe Hap pas Hapi janë dy programet më të vjetra dhe ende më të kërkuara të trajnimit që ofron KEC, ndërsa përmbajtjet e tyre tanimë janë përfshirë në programet e Fakultetit të Edukimit. Lista e plotë e programeve të trajnimit mund të merret këtu.

 • Hulumtimet në fushën e arsimit

  Hulumtimet që bëhen nga KEC janë, rëndom, të karakterit aplikativ e jo akademik. Qëllimi është që tema të caktuara të arsimit dhe të shkencës të analizohen nga këndvështrimi i praktikave më të mira ose i analizës së gjendjes, duke dhënë rekomandime për përmirësime. Në këtë aspekt, KEC bën edhe studime që kanë për qëllim vlerësimin e projekteve të realizuara nga palët e treta, por edhe analiza që duhet ta informojnë vendimmarrjen për një çështje të caktuar.

Shiko të gjitha programet

Publikimet

 • Capture

  Vlerësimi për të nxënë: Doracak për mësimdhënësit e gjimnazeve

 • Capture

  Mësimdhënia e bazuar në projekte: Doracak për mësimdhënësit e gjimnazeve

Shih të gjitha publikimet